fb
Özel Bilnet Okulları Tuzla İlkokulu

Özel Bilnet Okulları Tuzla İlkokulu

0 216 706 6892
Okulu Paylaş!
  • twitter share
  • facebook share
  • google+ share
  • mail share
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 24

Özel Bilnet Okulları Tuzla İlkokulu Hakkında

Tuzla Bilnet İlkokulları'nda çocuklar okuma-yazma, okuduğunu anlama, Türkçe’yi doğru kullanma, temel matematiksel işlemler, önemli toplumsal ve doğal olaylar hakkında temel bilgiler edinirler.4 yıllık eğitim - öğretim sürecinde uzman psikologlar ve rehber öğretmenler tarafından oluşturulmuş teknoloji destekli sınıflarda her bir öğrencinin ilgi ve yeteneği ile keşfedilir. Öğrencilerin temel eğitim derslerinin yanında görsel sanatlar, spor aktiviteleri ve müzik eğitimini de hedef alan sosyal etkinliklerden faydalanması sağlanır. İlköğretim öğrencilerimiz ödevlerini ve konu eksiklerini her gün belirlenen saatlerde öğretmenleri eşliğinde okulumuzda tamamlamaktadırlar. Ödev yapımında öğrencinin destek ihtiyacı öğretmen tarafından daha sıkı takip edilerek öğrencinin eksiği ve yanlış bilgiler edinme olasılığı ortadan kalkar. Ayrıca dünya vatandaşı olma vizyonundan hareketle yabancı dil eğitimi verilmektedir.İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizce'yi sevdirmek amaçlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin İngilizce dilini özgüvenle kullanıp, çağdaş dünyaya sağlıklı uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik araştırmalar yapılarak, programlar geliştirilmektedir. TÜRKÇE EĞİTİMİ Tuzla Bilnet Türkçe Dersi Öğretim Programı; dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört beceri üzerine yapılandırılmıştır. Beceriler hem kendi içinde hem de diğer becerilerle bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilendirmenin amacı; öğrencinin dili öğrenme, etkili kullanma ve bilgiyi yapılandırma sürecini kolaylaştırmaktır. Bu yapıya ek olarak programın öğrenme – öğretme sürecinde temel aldığı belirli prensipler ile öğretim yöntem ve teknikleri de bulunmaktadır. Programdaki amaçlar, kazanımlar bu yapı ve prensipler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Programda öğrenme – öğretme sürecinin de bu yapı ve prensiplere uygunluk göstermesi sağlanmıştır. Dinleme Becerisi : Dinleme becerisini kazandırmaktaki amaç; öğrencilerin dildeki sesleri tanımaları, bir bütünlük içinde yer alan vurgu ve tonlamaların sağladığı anlam değişikliklerini fark etmeleri ve en önemlisi de konuşmacının ifade ettiklerini tam ve doğru olarak anlamalarını sağlamaktır. Konuşma Becerisi : Konuşma becerisini kazandırmaktaki amaç; öğrencilere duygu, düşünce ve bilgilerini dil kurallarına uygun, doğru ve etkili biçimde sözlü olarak anlatma becerisi kazandırmaktır. Okuma Becerisi : Okuma becerisini kazandırmaktaki amaç; okuma kültürü oluşturarak bilgi çağının gerektirdiği donanıma sahip bireyler yetiştirmektir. Yazma Becerisi : Yazma becerisi kazandırmaktaki amaç; bireylerin bilgiyi transfer etmelerini, kendi düşünceleri ile bilgiler arasında bağlantı kurmalarını, düşüncelerini tutarlı bir akış içerisinde sunmalarını sağlamaktır. Yazma öğretiminin amacı; öğrencilere duygu, düşünce ve bilgilerini dil kurallarına uygun, doğru ve etkili biçimde yazılı olarak anlatma becerisi kazandırmaktır. Yazma öğretiminde iki önemli basamaktan söz etmek mümkündür. Birincisi, öğrenciyi yeterli birikim ve deneyim konusunda olgunlaştıracak hazırlık dönemi; ikincisi ise yaratıcı yazma dönemidir. Yaratıcı yazma dönemi aynı zamanda öğrencilerin bilişsel alanlarından planlama becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz bir dönemdir. MATEMATİK EĞİTİMİ Ülkemizdeki ve uluslararası düzeydeki matematik eğitimi deneyimleri ve standartları temel alınarak Bilnet Matematik Dersi Öğretim Programı hazırlanmıştır. Bilnet Matematik Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin Türk Millî Eğitimi'nin ge­nel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak matematiksel temel kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri günlük yaşamda ve diğer disiplin­lerde kullanabilmeleri; matematiksel terminolojiyi ve dili kullanarak matematiksel düşüncelerini paylaşabilmeleri; matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilmeleri; araştırma yapma, bilgi üretme ve bilgiyi kullanma becerilerini geliştirebilmeleri; matematiğe yönelik öz güven ve olumlu tutum geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Tuzla Bilnet Matematik Dersi Öğretim Programı'nda Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme, Veri olmak üzere dört öğrenme alanı bulunmaktadır. Her bir öğrenme alanı kendi içinde alt öğrenme alanlarına ayrılmaktadır. Ayrıca matematiksel kavramların öğrencilere kazandı­rılmasının yanı sıra matematiği etkili öğrenmeye ve kullanmaya yönelik bazı temel becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Bunlar; Problem çözme, İletişim, Akıl yürütme, İlişkilendirme becerileridir. Problem çözme : Tuzla Bilnet öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda problemi anlama, çözümü planlama, planı uygulama, çözümün doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etme ile çözümü genelleme ve benzer/özgün problem kurma süreçleri gözetilmektedir. İletişim : Matematik dili; aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dildir. Öğrencilerin matematiksel dili doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi için bu dilin öğren­ciler için anlamlı olması gerekir. Bilnet İlkokullarında matematikteki iletişim yalnızca sözel ifadelerle sınırlandırılmaz. Matematikteki iletişimin sözel ifadelerle sınırlı olmaması; matematiksel bir düşüncenin sözlü, yazılı, görsel olarak ifade edilebilmesi ve resimler, grafikler, semboller kullanılarak desteklenebilmesi öğrencilerin kavramlar arasında bağlantı kurabilmesini kolaylaştırır. Öğrenciler bir temsil biçiminin birden fazla durumu gösterdiğini anladığı zaman matematiğin gücünü anlamaya başlar. Bilnet öğrencilerin matematik dilini etkin bir şekilde kullanarak iletişim becerisini geliştiren, bir problemi çözmenin ve temsil etmenin birden fazla yolu olduğunun bilincine varan ve bu becerilerini ortaya koyabilmesi için öğrencilere dü­şüncelerini öğretmenlerine, arkadaşlarına veya herhangi bir gruba etkin bir şekilde aktarabilecekleri ortamlar sağlamaktadır. Akıl yürütme : Bilnet öğrencilerin akıl yürütme be­cerisini kazanabilmeleri için mantığa dayalı çıkarımlarda bulunmaları, kendi düşüncelerini açıklarken matema­tiksel modeller, kurallar ve ilişkileri kullanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin probleme ilişkin çözüm yollarını ve cevapları savunmaları, bir matematiksel durumu analiz ederken örüntü ve ilişkileri kullanmaları, matematikteki örüntü ve ilişkileri analiz etmeleri ve bunlarla ilgili tahminde bulunmaları da çeşitli stratejilerle birlikte verilmektedir. İlişkilendirme becerileri : Tuzla Bilnet öğrencilerin farklı matematik kavramlarını birbiriyle ilişkilendirebilmeleri ve matematiği diğer derslerle günlük yaşamda karşılaşılan konu ve durumlarla ilişkilendirebilmeleri de ders içinde yapılan etkin ve etkili çalışmalardandır. Öğ­rencilerin gerçek hayattan problemlerde nicelikleri belirlemeleri ve bu nicelikler arasındaki ilişkileri grafik, tablo, formül vb. araçlarla modellemeleri sağlanmaktadır. Bunun için öğrencilerin matematiksel çıkarımlarda bulunmalarını ve sonuca gitmelerini sağlayacak etkinlikler tasarlanmaktadır. HAYAT BİLGİSİ EĞİTİMİ Değerler eğitimi kapsamında işlediğimiz hayat bilgisi derslerinde öğrencilerin sosyal yaşam becerilerini geliştirmeye, kendisinin ve etrafındakilerin duygularını fark etmelerine yönelik etkinlik tabanlı dersler uygulanmaktadır. Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanı sıra duyuşsal becerilerini geliştirmek, derse güdülenmelerini sağlamak, kalıcı öğrenmenin tamamlanmasını destekleyebilmek için somut materyallerle ders içi süreçlerin desteklenmesini ve öğrencilerin konuya ait uygulama yaparak öğrenmelerini destekliyoruz. Fen laboratuvarında hayat bilgisi derslerine paralel planlanan ders işleme sürecinde öğrencilerin bilgiye ulaşmakla ilgili ilgi ve meraklarını artırmak ve derse ilgi ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla deneyler, uygulamaya yönelik ders süreçleri ve etkinlikler ders planlarının temelini oluşturmaktadır. PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK: Gelişimsel, Önleyici, Destekleyici ve Süreç Odaklı Rehberlik uygulanır. Rehberlik bölümümüzün başlıca çalışmaları aşağıda verilmiştir: *Bireysel Müdahale Programı *Grup Çalışmaları *Davranış Geliştirme Programı *Bireysel Takip Çalışmaları *Aile Destek Programı *Envanter ve Ölçekler ORTAK BİR KOORDİNASYON Sistemi içinde çalışıyoruz: • Ortak Sistem • Ortak Müfredat • Ortak Sınavlar • Ortak Süreç Takibi • Ortak Akademik Takvim • Ortak Etkinlikler ve Projeler, geziler, etkinliker yapılmaktadır. ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ Online bir uygulma olup her bir öğrenci velisi aşağıda belirtilen maddeleri cep telefonu, tablet veya bilgisayar ortamında takip edebilmektedir. • Kazanım ve deneme sınav sonuç karneleri • Öğrenci Hedef Çizelgeleri • Etütlere katılım görüntüleyebilme • Ödev takip sistemi • Öğretmen yorumları • Ders Programı • Duyuru ve Etkinlikler • Yemek menüleri • Bizim farkımız milli eğitim müfredatını zenginleştirerek öğrenciye farklı öğretim stilleri kullanarak tam öğrenmeyi gerçekleştirmek. EĞİTİM 3B Eğitim modeli uygulanır. Bu Model "Bireye Özgü – Başarı Odaklı - Beceriye Dönük'tür. Başarı Odaklı: • Zenginleştirilmiş Meb Müfredatı uygulanır. • 2. ve 3. Sınıf Kazanım değerlendirmeler küçük yaş sınıflarına uygun bizlerin hazırladığı kazanım bazlı sınavlar oluyor. Öğrencileri sınav stresine sokmadan rahat bir şekilde değerlendirmelere tabi tutuyoruz. • Tekrar çalışmaları: Tüm öğretim yöntemleriyle ve disiplinler arası geçiş ile tekrar çalışmaları yapılıyor. Tekrar çalışmalarında Bireye Özgü İhtiyaç Programı BİP önemli bir yere sahiptir. • Ürün odaklı etkinlikler planlanır. • 4. Sınıfta sınavlar ve denemeler uygulanır. • Hafta içi ve hafta sonu bireysel ve genel Etüt Programları yapılır. • Günlük ev çalışması dönütleri öğrenci ve velilere anlık yapılır. • Konu öğretiminde tüm dersler iç içe bir yapıda (sarmal eğitim modeli) ile Disiplinler arası geçişler sağlanır. Beceriye Dönük: • Ürün odaklıdır. • Planlama becerisi: (yaratıcılıklarının önünü açmak) • Sözel ifade becerisi geliştirilir. • İlgi ve yetenekleri keşfedilir. Öğrenciler ihtiyaç ve yeteneklerini fark ederler. “Öğrenilmiş çaresizlik” ten kurtularak ders öğrenimlerini yetenekleri üzerinden öğrenirler. Yeteneklerine göre kulüp çalışmalarına yönlendirmeler yapılır. • Okuma ve okuduğunu anlama becerisi gelişir. Kitap okuma kampanyaları düzenlenir. Bireye Özgü: • Öğrenme stilleri: ders planlamamızı yaparken tamamen öğrenme stillerini dikkate alarak ve öğrenci odaklı olarak yapmaktayız. • Rehberlik desteği ile tüm öğrencilerimiz takip edilir. Rehber öğretmenler haftalık birer saat tüm sınıflarda nezaket dersleri verir. Bu sayede öğrenci gözlemlerini her hafta düzenli yapar. • Bireysel destek çalışmaları ile desteklenmesi gereken kazanımlar öğretilir. • Veli – okul iş birliği ile öğrencinin gelişimi yakından takip edilir. • Etkinlik temelli ders planları ile yaparak yaşayarak öğretim modeli ile kalıcı öğrenmeler sağlanır. • Global ders girişleri ile dersler ihtiyaç hissettirilerek ve merak uyandırılarak işlenir. Sıradan ders girişleri yerine tüm öğrenim stillerine hitap edilerek konu girişleri yapılır. • Öğrenciye ilgi, yeteneklerine göre özgün ürünler ortaya konulur. Kaynaklarımız Bilfen Yayınları kullanıyoruz. • Bilfen şirketler grubu topluluğuna üye olduğumuz için kullanıyoruz. • Kazanımlara uygun • Beceriye dönük etkinliklerle dolu • Farklı ve fazla tarzda tekrar çalışmaları içeren • Yaratıcılıklarını destekleyici çalışmaların yer aldığı ÖĞRETİM Etkinlik tabanlı eğitim: Tüm branşlarda her öğrencinin yapılan çalışmaları anlayabilmesi için etkinlikli ders anlatımları yapılır. Günün sonunda kinestetik-işitsel-görsel olan tüm öğrencilerin kazanımları donanarak okuldan ayrılmaları sağlanır. YABANCI DİL EĞİTİMİ İlkokul Yabancı Dil Eğitim Programımız (İngilizce + Almanca), uluslararası başarıya ulaşmış Yabancı Dil Eğitim modellerinin bir araya getirilip yerel ihityaçlara göre geliştirilmiş halidir. Programımız, yerele özel hazırlanmış bir eğitim programı olmasından dolayı benzersiz ve başarısını kanıtlamış bir Uluslararası eğitim programıdır. Modelimiz; görme, duyma, pratik etme, hands on experience, gerçek hayat ile içselleştirme ve drama tabanlıdır. Amacımız; iletişim becerisi ve genel kültür seviyesinin yüksek olmasını sağlamak, günlük kullanabileceği İngilizce konuşma kavramlarına ve konuşma dili İngilizce’sine hakim olmak, öğrendiği içerikleri öğrencilerin kendi yaşamlarıyla bire bir yaşayarak içselleştirmektir. Kullanılan metotlar ile öğrencilerimiz; öğretilen konuyu duyarak, görerek, dokunarak tecrübe ederek; soyut kavramları somuta çevirerek öğrenirler. Bu sayede, öğencilerimiz öğrendikleri konuyu tüm duyu organlarının yardımıyla algılayıp, somut materyallerle gözle görülür hale getirip kısa süreli hafizadan uzun süreli hafızaya atabilmektedirler. Focus on Speaking & Drama Yabancı Dil Eğitim Programımız, konuşma pratiği üzerine kurulmuş drama bazlı bir programdır. Her öğrenilen konu konuşma pratiği ile desteklenir, drama metodu yoluyla pekiştirilir. İngilizce derslerinde sadece İngilizce konuşulması, bu modeli destekler bir başka kilometre taşıdır. Yabancı Dil Kitaplarımız “THUMBS UP” İngilizce eğitim setidir. İkinci yabancı dil olarak Alamanca eğitimi verilir. Fransızca ve Rusça dersleri isteğe bağlı kulüp dersleridir. Bu dersler 4. Sınıftan itibaren başlar. İngilizce Eğitimleri: • Etkinlik, oyuna ve dramaya dayalı eğitim • Farklı öğrenme stillerine uygun öğretim. • Dinleme, okuma, yazma, konuşma ve diyalog eğitimi. • Konuşmaya odaklı eğitim. • Hikaye zamanı, video zamanı • İngilizce Öğretim Materyalleri • Haftalık kazanım odaklı değerlendirmeler • Desteğe ihtiyacı olan öğrenciler cumartesi günleri ekstra etütler ve bireysel etütler uygulanır. • İngilizcesi iyi akademik düzeyde olan öğrenciler cumartesi günleri İngilizce içerikli kulüplere yönlendirilir. • 1,2,3. Sınıflarda 14 saat, 4. Sınıfta 11 saat haftalık ders saatleri verilir. Ayrıca 8+1 sistemi, hafta sonları ve bireysel etüt saatleriyle İngilizce eğitimi toplamda 20 – 25 ders saati olarak uygulanır. BİP BİREYSEL İHTİYAÇ PROGRAMI • Gün içinde belirlenen bir saatte uygulanır. • Bir önceki günün ev çalışması dönütünün yapılması (her gün öğretmen tarafından sınıf dışında tek tek düzeltmeleri yapılıp paraflanır. BİP saatinde öğrencilere dönütü sağlanır. • Gerekli durumlarda kazanım tekrarları yapılır. YAŞAYAN OKUL • Eğitimi dört duvar arasında bırakmıyoruz. • Duvar projeleri, bahçe etkinlikleri, atölyeler, laboratuvarlar, kütüphane aktif bir şekilde kullanılır. • Öğrenci projeleri ile öğrencilerimizi sınıflarda, koridorlarda, fuaye alanında arkadaşlarına ve velilerine sunum yaptırıyoruz. • Farklı sanatsal etkinlikleri dersleri giydirilip desteklenir. KİTAP OKUMA • Türkçe derslerinde haftada 1 ders saati okul kütüphanesinde geçirilir. • Okulumuz konferans salonunda yazar söyleşileri yaptırılır. • Haftalık olarak bir kitabı sınıfça ortak okutulur. Ara değerlendirmeler ve kitap bitiminde değerlendirmeler yapılır. • Meraklı kelimeler: Okunan kitaplarda öğrencilerimiz kelime avcıları olacaklar. Anlamı bilinmeyen kelimeler tespit edilir ve bu kelimelerle yeni hikayeler yazılır. • “Ailemle okuyorum” etkinliği yapılır. Öğrencinin ailesiyle kitap okuduğunun takibi yapılır. • Her hafta sözlük çalışması yaptırlır. Portfolyo sunumları: Öğrenciler 2. dönemin sonlarına doğru velilerine sunum yaparlar. Bu sunum ile; • Ürün odaklı süreç etkinlikleri, • Uygun eğitim ortamı, • Ürün değerlendirme, • Ürün sunumları gerçekleştirilir. EV ÇALIŞMALARI • Günlük kontrol, düzeltme, konu tekrarı, veliye geri bildirim yapılır. • Ev çalışmalarının öğrenciye tekrarı ve bir sonraki günün ödevlendirilmesi BİP saatlerinde olur. • Veliden akademik destek beklenilmez. Ev çalışması kontrol sonrası dönütlerden bilgi verilir. VELİ KATILIM ETKİNLİKLERİ • Sınıf veya kademe olarak velilere yönelik okul ortamında etkinlikler düzenlenir. Sosyal Sorumluluk Projeleri • İnsani değerler, farkında olma gibi sosyal sorumlulukları alanlarını ilkokul döneminde öğretmenin bilinciyle çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. • Parmak İzim: Kitap her yerde, Mektubun var, Kardeş okul, Yardım günleri vs. düzenlenir. UYGULAMALI DERSLER Beden Eğitimi • Okul içi ve okul dışı sportif faaliyetler yürütülür. • Spor kültürü öğrencilere kazandırılır. • 3. Sınıftan itibaren takımlarımızın alt yapıları oluşturulur. • Sene içinde yaş gruplarına uygun sınıflar arası çeşitli turnuvalar düzenlenir. Müzik • İlkokul 3. Sınıfa kadar orff öğretim metodu uygulanır. • 4. Sınıfta müzik eğitimine başlanır. Bununla birlikte melodika çalmaya başlanır. • Öğrencilerin seviyelerine uygun olarak her ay bir besteci tanıtılır. • Dersler drama yöntemi ve hayattan örneklerle işlnenir. Görsel Sanatlar • Öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran atölye ortamları sunulur. • Drama tekniği kullanılarak öğrencilerin hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesi sağlanır. • Her ay ünlü bir ressamı ve eserlerini tanıtılır. Öğrenilen eserlerin 3 boyutlu çalışmalarını derslerde yaptırılır. • Yıl içinde yapılan tüm çalışmalar yıl sonunda resim sergisinde sergilenir. Bilişim Teknolojileri • Geleceğin bilim dünyasını sorgulayan, araştıran, üreten, problem çözebilen, tasarım odaklı düşünen, gelişen ve değişen teknolojiyi takip eden iletişim becerisi yüksek bireyler yetiştiriyoruz. • Ders içeriklerimizde somut yaşam becerileri üzerine teknoloji ve mühendislik bilimlerinin entegre edildiği eğitim kitlerini kullanır. • Bilişim teknolojileri derslerinde öğrencilerimiz bu yöntemler sayesinde sanal dünyada güvenlik önlemlerini almayı bilir. • Seviyelerine uygun üç boyutlu ürünü tasarlar ve baskısını alarak belirlediği problem durumuna çözüm üretir. • Robotik uygulamalar üzerine çalışır. Web 4.0 araçlarını kullanır. • Ulusal ve uluslararası robotik yarışmalara hazırlanarak katılır.

Fiziksel İmkanlar

Yemekhane
Bilgisayar Laboratuvarı
Kapalı Spor Salonu
Futbol Sahası
Konferans Salonu
Laboratuvar
Sanat Atölyesi
Kantin
Kütüphane
Müzik Odası
Oyun Alanı
Revir
Bahçe
Akıllı Tahta
Hayvanat Bahçesi
Mutfak Atölyesi
Spor Alanı

Hizmetler

Güvenlik
Rehberlik
Yaz Okulu
Servis
Haftasonu Eğitim
Organik Beslenme

Dil Olanakları

Fransızca
Almanca
İngilizce
Rusça

Sportif

Futbol
Masa Tenisi
Hentbol
Voleybol
Basketbol
Tenis
Güreş
Eskrim
Atletizm
Okçuluk
Jimnastik
Badminton

Sanatsal

Fotoğrafçılık
Bale
Sinema
Dekoratif Sanatlar
Orkestra
Origami
Modern Dans
Drama
Görsel Sanatlar
Tiyatro
Ebru
Piyano
İngilizce Drama
Koro
Halk Oyunları
Dans
El Sanatları
Orff
Gitar

Kulüpler

Satranç
Binicilik Kulübü
Yabancı Dil Kulübü
Müzik Kulübü
Proje Kulübü
Gezi Kulübü
Bilişim Kulübü
Akıl ve Zeka Oyunları
Değerler Eğitimi
Robotik ve Kodlama

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada birkaç kere

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Mesleki Rehberlik

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

● Okulun benimsediği özel eğitim sistemi nedir?

- MEB Odaklı

- Çoklu Zeka Modeli

- Yaparak Yaşayarak Öğrenme

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 40 dakika

● Tenefüsler kaç dakika sürüyor?

- 10 dakika

● Birinci sınıf öğrencilerine ödev veriliyor mu?

- Hayır

● Birinci sınıf öğrencilerine sınav yapılıyor mu?

- Hayır

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Branş Öğretmenleri

● Her sınıftan kaç şube var?

- 3

● Her yıl kadronuzda öğretmen değişikliği oluyor mu?

- Nadiren

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması ile

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

- Okul Personeli

● Sanat ve spor faaliyetleri için ayda kaç kez etkinlik düzenleniyor?

- 4

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera Sistemi

● İlkokul 1’den 4’e kadar aynı öğretmenle devam edilebiliyor mu?

- Evet

● Okulda görev alan kaç öğretmen var?

- 21+

Yorumlar

  • S. D.

    Tuzla ve yakın ilçelerde diger okullarda bulunmayan harika fiziki bir yapısı var. Genis bahce ve koridor alanlari var. Ayrıca yeşil alanları ile öğrenciler toprakla da temas ediyor.

  • S. k.

    Dört dörtlük bir okul tuzlaya kazanılmış bir değer kurucusunu ve elibini kutluyorum

"Özel Bilnet Okulları Tuzla İlkokulu" Hakkında Yorum Yap

Ad Soyad *
Okulla ilgili olumlu bulduğun yanlar:
Okulla ilgili olumsuz bulduğun yanlar:

Özel Bilnet Okulları Tuzla İlkokulu İletişim Bilgileri

İçmeler Mah. Piri Reis Cad. No:66 Tuzla/istanbul
0 216 706 6892
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum