fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları

BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları hakkında tüm bilgilere hemen ulaşın. Zaman kaybetmeden okul seçimi yapın. Bursluluk ve fiyat bilgilerini görüntüleyin.

BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları'nda Eğitime Bakış

BÜMED MEÇ Okulları, Boğaziçi Üniversitesi’nden aldığı kültürel ve bilimsel miras ile eğitim dünyasına yenilikçi bir bakış açısı getirecek referans okullar kazandırmayı ve eğitimde yeni, bilimsel ve gelişimsel çalışmalarıyla fark yaratarak önderlik etmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerini merak eden, sorgulayan, araştırmacı, etkili iletişim kurabilen, eleştirel ve analitik düşünebilen, kültürel farkındalığı yüksek çok yönlü bireyler olarak yetiştirmek temel hedeflerindendir.

Çocukların gelişim sürecinde okul-aile işbirliğini önemseyen kurum, aileleri eğitimin tüm aşamalarında sürece dahil etmektedir. Öğrencilerin tüketmekten çok üretmenin keyfine varabildiği bir ortam yaratmayı hedefleyen kurum, öğrenci merkezli öğretim yöntem ve metodolojileri ile, bilimsel araştırma yöntemlerinin aktif uygulandığı, çağın öğretim teknolojilerinin entegre edildiği ve sürekli kendini geliştiren bir eğitim yaklaşımını benimsemektedir.

Eğitim anlayışlarının bir diğer önemli unsuru, öğrencilerin bir disiplinde edindiği bilgi ve becerilerin, bir diğer disipline aktarılmasını sağlayan disiplinler arası eğitim yaklaşımıdır. Öğretmenler, öğrencilerin doğal merkalarını ve yaratıcılıklarını desteklemekte, bilgiye ulaşma ve beceri geliştirmekte rehberlik etmekte ve günlük yaşam bağlantılarını geziler, projeler ve söyleşilerle destekleyen dersler tasarlamaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerin okul uygulamaları hakkında görüşlerini ifade etmesi için demokratik bir ortam oluşturularak öğrencilerin komitelerde yer alması sağlanmaktadır.

Etik değerleri geliştirmek için sosyal sorumluluk projeleri, çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri ve kültürler arası etkileşim çalışmaları, eğitim programlarımızın temelinde yer alır.

Kurumun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; öğrenci, öğretmen ve velilere hizmet vermektedir. Psikolojik danışmanlar öğrencileri yakından tanıyabilmek, güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını derinlemesine keşfetmek ve gereken yönlendirmeleri yapmayı hedeflemektedir.

Birim; sosyal ve duygusal becerileri geliştirmek amacıyla, öğrencileri sınıf içerisinde ve dışında gözlemlemekte, çeşitli bireysel ve grup çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilerin gelişim ve öğrenim düzeylerine göre hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda çalışmaları yürütmektedir. Aileler, öğrencilerin gelişimi hakkında ve aylık bültenler, toplantılar, seminerlerle yaş dönem özellikleri gibi alanlarda bilgilendirilmektedir.

Kurum, pozitif disiplin tekniğini kullanarak çocukların kendi hareketlerini kontrol edebilmelerine, sosyal becerilerine, problemlerini çözmelerine katkıda bulunmaktadır. BÜMED MEÇ Okulları’nda çözüm odaklı yaklaşım esastır ve “Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu” bulunmaktadır.

Okul öncesinde başlayan çift dilli İngilizce dil programı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ nı (Common European Framework of Reference /C.E.F.R.) esas almakta ve İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılmaktadır. Öğrencileri 4. sınıf sonunda Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) standardında A2 düzeyine, 8. Sınıf sonunda da B1+ düzeyine ulaştırmak amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin dili etkili kullanabilmesi amacıyla sene içinde Spelling Bee, Quiz Show, Jeopardy Game, English Week, Show & Tell, Merak Eden Çocuk Saati, münazaralar ve yıl sonunda tematik sunumlar gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

İlkokul kademesinde, 6 saati Türk öğretmenler tarafından temel İngilizce öğretimine, 1 saati STEM (Science, Technology, Engineering and Math), 5 saati yabancı öğretmenler ile öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinin gelişmesine yönelik olarak toplam 12 saat İngilizce dersi verilmektedir.

Ortaokul kademesinde, 5 saati Türk öğretmenlerce temel İngilizce dersine, 5 saati de yabancı öğretmenlerce okuma yazma becerilerinin geliştirilmesine ayrılan toplam 10 saat İngilizce dersi verilmektedir. Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kulüp ve okul sonrası etkinlik çalışmaları yapılmaktadır.

BÜMED MEÇ Okullarında öğrenciler 4. sınıf itibariyle ikinci bir yabancı dil öğrenmeye başlamaktadır. Fransızca, Almanca ve İspanyolca ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunulmaktadır. Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) kriterlerine göre temel kullanıcı seviyesinde (A1) kendilerini günlük hayatta rahatça ifade edebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Sanat derslerinde öğrencilerin temel genel kültür ve sanat kültürü hakkında donanım oluşturması hedeflenerek tasarlanmaktadır. Öğrenciler sanat tarihini inceleyerek özgün yaklaşımlar ve ürünlerdem ilham alma fırsatı yakalamaktadır. Her çocuğun yaptığı çalışmanın özgün olması sanat eğitiminin temel prensiplerindendir. Öğrencilerin doğayı ve çevreyi inceleyerek, kendi hayal dünyalarını keşfetmelerine ve kendilerini cesurca ortaya koymalarına alan tanınmaktadır.

Beden eğitimi dersinde ise beden ve mental sağlığın dengeli olması hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla dersler yapılandırılmaktadır. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik, onlara farklı deneyimler yaşatan kulüp aktiviteleri; kurum öğretmenleri veya okul dışından gelen eğitmenler tarafından planlanmakta ve uygulanmaktadır. Kulüp aktiviteleri öğrencilerin yönelimleri gözetilerek eğitim-öğretim yılı başında belirlenmektedir. Öğrenciler, okul sonrası isteğe bağlı olarak “Kış Okulu” etkinlikleriyle branş eğitimi alabilmektedir.

Öğretmenler, eğitim programları ve ders içeriklerini zenginleştirme ve farklılaştırma aracı olarak bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmaktadır. Dersler; yüz yüze ve uzaktan öğretim platformlarında teknik ve pedagojik içerik tasarımıyla öğrenmeyi keyifli hale getirecek şekilde planlanmaktadır. Anaokulundan itibaren uygulanan, öğrencilerin düzeylerine göre tasarlanan aktiviteler ve çalışmalarla teknolojiyi ileri düzeyde kullanabilen Z kuşağı öğrencilerinin bilişsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirilmektedir.

Kodlama, robotik, oyun programlama konularıyla bu becerilerin gelişimi desteklenmektedir. Dijital iletişim, dijital sorumluluklar, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma, dijital etik gibi konulara yer verilen “Dijital Vatandaşlık” dersi de öğrencilere sunulmaktadır.


Anaokulu

Çocukların merak duygusunu temel alan bir yaklaşımla hareket eden MEÇ Anaokulları, her bir öğrencinin bireysel özelliklerini yakından tanımaya ve geliştirmeye dayalı bir eğitim programı kullanmaktadır. Okul Öncesi programı, çocukların sosyal-duygusal gelişiminin ön planda tutulduğu, ana dilin yerleşmesi sürecinin desteklendiği, yabancı dil farkındalığının kazandırıldığı bir temel üzerine oturmaktadır.

Kurumda verilen ana dil ve yabancı dil programları birbirini destekler niteliktedir. İngilizce ve Türkçe programları akademik yıl boyunca iç içe geçmiş şekilde sürdürülmektedir. İki programda da her yaş grubu için öğrenim kazanımları net bir şekilde belirlenmekte, yapılan etkinlikler dili sosyal olarak kullanmayı teşvik edecek şekilde tasarlanmaktadır.

Okul Öncesi Eğitim programı; öğrencilerin sosyal ve fiziksel çevreleriyle aktif etkileşim içinde bulunmasını amaçlamaktadır. Öğrencilerin kendi kararlarını verebilen ve çevreleriyle uyum içinde yaşayan bireyler olarak yetişmelerine özen gösterilmekte ve çocukların yeni fikirler geliştirirken yaşamlarının temellerini oluşturacak deneyimler kazanmaları sağlanmaktadır.


İlkokul

Akademisyenler ve eğitim bilimciler tarafından tasarlanan Bümed MEÇ İlkokul programı beceri, sorgulama, merak uyandırma ve öğrenci odaklı olma temel prensiplerine dayalıdır. Öğrencinin yaşamı boyunca öğrenmeye, araştırmaya ve okumaya karşı olumlu bir tutum geliştirmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin farklılık ve potansiyellerini keşfetmeye yönelik eğitim yaklaşımı, derslerin tasarlanmasında önemli odak noktasıdır.

Kurum, öğrencilerini çoklu disiplin bilgi ve becerisine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda öğrencilere iletişim, araştırma, yaratıcılık, analitik düşünme gibi beceriler teknolojiyle uyumlu şekilde kazandırılmaktadır.

Okul öncesi eğitimiyle başlayan çok yönlü öğrenci yetiştirme hedefi ilkokul kademesinde ders saat sayısı artırılarak devam etmektedir. Yaratıcı drama, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik dersleri; kültürel donanımı yüksek, estetik anlayışı gelişmiş, fiziksel ve mental olarak dengede olan bireyler yetiştirmek için yapılandırılmıştır.

İngilizce programı, okul öncesi programı ile birlikte bir bütünlük ve devamlılığa sahiptir ve öğrenci odaklı olarak hazırlanmaktadır. İngilizceyi severek öğrenen, dili yazılı ve sözlü kullanırken kendine güvenen, Avrupa Birliği standartları çerçevesinde CEF-A1 ve A2 düzeyinde, okuduğunu ve dinlediğini anlayan, farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıyan, anlayan ve o kültürlere uyum sağlama becerisi olan öğrenciler yetiştirmek programın temel amacıdır. İngilizce eğitimi hafta 12 saat ana dili İngilizce olan veya ana dil düzeyinde İngilizce hakimiyeti olan eğitimciler tarafından verilmektedir.


Ortaokul

Bümed MEÇ Ortaokulu’nda hedef; öğrencilerin akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal açılardan donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayan bir okul kültürü yaratmaktır.

Öğrencilerin evrensel değerleri içselleştirmeleri, mental ve fiziksel olarak dengeli bireyler olmaları önemsenmektedir. Eğitim programı akademisyenler tarafından disiplinlerarası bir yaklaşımla hazırlanmaktadır. Öğrenciler, özgüveni yüksek, iletişim becerileri güçlü, entelektüel bakış açısına sahip, ana dilinde ve yabancı dilde kendini etkili ifade edebilen bireyler olarak mezun olmaktadır.

Öğrencilerin 8.sınıf sonunda hedef dile Avrupa Birliği standartları çerçevesinde CEF-B2 düzeyinde hakim olmaları hedeflenmektedir. İngilizce dersleri haftada 10 saat olarak farklı içerikler entegre edilerek öğrencilerin ilgi alanlarına ve öğrenme potansiyellerine göre planlanmaktadır. Almanca, İspanyolca ve Fransızca ikinci yabancı dil dersleri olup haftada 2 saat olarak yapılmaktadır.

Ders programları, öğrencilerin ulusal ve uluslararası sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime ulaşmaları hedefiyle tasarlanmaktadır. Tüm öğretmenler, öğrencileri ilgi alanlarının ve yeteneklerinin bilincinde, öğrenmeyi öğrenme becerileri ve sorumluluğuna sahip bireyler olabilmeleri için işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Akademik programda gezi, söyleşi, proje ve deneylere ağırlıklı olarak yer verilmektedir. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal alanlarda çok yönlü bireyler olabilmeleri için uygulamalı dersler ve kulüp dersleri diğer kademelerde olduğu gibi ortaokulda da aynı önemle devam etmektedir.

BÜMED MEÇ Okulları Tanıtım Filmi
BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları İndirimleri
BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları Yorumları
Devamını Gör
BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları'nda Eğitime Bakış
BÜMED MEÇ Okulları Tanıtım Filmi
BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları Galeriler
BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları Yorumları

BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları Kampüsleri

BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Üsküdar BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları Koşuyolu Kampüsü
İstanbul / Üsküdar
comment-icon 12 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları Koşuyolu İlkokulu eğitim sisteminde daha çok çocukların doğuştan var olan...
BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları Moda Kampüsü
İstanbul / Kadıköy
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
BÜMED MEÇ Okulları Bahçeköy Kampüsü
İstanbul / Sarıyer
comment-icon 4 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları İstinye Ortaokulu, öğrencilerinin fiziksel, duygusal, sosyal ve akademik o...
BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları Arnavutköy Kampüsü
İstanbul / Beşiktaş
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları Arnavutköy Anaokulu örnek bir eğitim kurumu olma hedefiyle eğitim-öğretim...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

BÜMED MEÇ (Merak Eden Çocuklar) Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum