fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Maya Okulları

Maya Okulları hakkında detaylı bilgiye hemen ulaşın. Maya Okulları şubelerinin tüm fiyat bilgileri, fotoğrafları ve daha fazlasına hemen ulaşın.

Maya Okulları'nda Eğitim

2002’den beri 4 kademede eğitim veren Maya Okulları, eğitim yaklaşımını iş birliği, bireyselleştirme, geri bildirim, ve proje tabanlı çalışma odaklı olarak şekillendirmektedir. Öğrencilerin potansiyellerini açığa çıkarmak için çeşitli öğrenme yöntemlerini kullanırken, her çocuğun benzersiz özelliklerini anlamaya ve bu doğrultuda eğitimlerini kişiselleştirmeye önem vermektedir. Geri bildirim, eğitim süreçlerinin merkezinde bulunmakta ve öğrencilere düzenli olarak sağlanmaktadır. Ayrıca, projeye dayalı çalışmalarla öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Maya Okulları, sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda karakter gelişimine ve pratik becerilere odaklanan bir eğitim sunmaktadır.


Uluslararası Bağlantılar

Maya Anadolu-Fen ve Teknoloji Liseleri, uluslararası geçerliliği olan GCSE ve A Level, üniversite sınavına hazırlık programları aracılığıyla öğrencilerini Türkiye’de ve dünyadaki seçkin üniversiteler için hazırlamaktadır. Kurum, öğrencilerin uluslararası akreditasyon programlarına katılmasına imkan tanımakta ve ayrıca bir uluslararası ofis bulunmaktadır.

Maya Okulları, öğrencilerinin yurtdışındaki liselerde öğrenim görmeleri ve seçkin üniversitelere kabul almaları için Uluslararası Ofis aracılığıyla rehberlik sağlamaktadır. Öğrenciler, topluma hizmet, stajlar, eğitimler, seminerler ve sınav sonuçları gibi belgeleri içeren portfolyo dosyalarını hazırlayarak başvurularını yapmaktadır.

Maya, 12. sınıf öğrencilerinin yurtdışındaki seçkin üniversitelerde giriş derslerine katılmalarını sağlayan Turkey Based Semester adlı bir uygulama sunmaktadır. Bu sayede öğrenciler, yurtdışındaki seçkin üniversitelerde eğitim öğretim yılının ilk döneminde sunulan Physics, Mathematics, Business Intelligence Technologies, The English Language, Business Communication gibi giriş derslerine ve değerlendirme sınavlarına çevrimiçi olarak katılabilmektedir. Öğrencilerin başarıları doğrultusunda aldıkları krediler European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) tarafından tanınmakta ve garanti altına alınmaktadır.


Eğitim Yaklaşımı

Maya Okulları, Bütüncül Gelişim Modeli'ni benimsemektedir ve bu modeli 4 ana başlıkta uygulamaktadır: Entelektüel Gelişim, Duygusal Gelişim, Fiziksel Gelişim ve Sosyal Gelişim.


Entelektüel Gelişim

Maya Okulları, öğrencilerin düşünme yeteneklerini geliştirmek ve bilişsel gelişimlerini desteklemek için çeşitli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin geleceğin dünyasında başarılı ve mutlu bireyler olabilmeleri için entelektüel gelişimi önemsemektedir.

Okul öncesi programlarında, çocuklara farklı disiplinlere ait kavramları tanıdıkları bir tema ile ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele almaları öğretilmektedir. Bu yaklaşım, öğrenmeyi daha eğlenceli ve kalıcı hale getirirken iletişim, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmektedir.

İlkokul seviyesinde uygulanan Maya'ya özgü Tematik Disiplinlerarası Hayat Bilgisi Programı, öğrencilerin yaşam deneyimleriyle bağlam kurarak öğrenmeyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, masalarında oturup sadece dinlemek yerine etkin katılımcı olmakta, soru sorma, araştırma yapma, sorun çözme gibi beceriler geliştirmektedir.

Maya Akademik Destek Programı (MADEP) çalışmaları kişisel ihtiyaçlara göre yürütülmekte ve mentörler tarafından takip edilmektedir. Öğrencilerin öğrenme ilerlemeleri düzenli olarak değerlendirilmekte ve kişiselleştirilmiş rehberlik ve çalışma planları ile öğrencilere destek sağlanmaktadır.

Maya Okulları, okul öncesi dönemde de Oxford Uluslararası Erken Yıllar Programı'nı uygulamaktadır. Bu program çocuklara İngilizce konuşma ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı tanırken aynı zamanda ilkokul seviyesinde uygulanan Oxford Uluslararası İlkokul Programı'na güçlü bir hazırlık sağlamaktadır.

Kurum, erken yaşta okuma ve yazma öğretimi konusunda dikkatli bir yaklaşım benimsemektedir. Her çocuğun farklı olduğuna inanmakta ve bilimin rehberliğinde hareket etmektedir. Okuma ve yazma becerilerini oyunlar, dans, şarkılar ve farklı etkinlikler aracılığıyla öğretmektedir. Böylece çocuklar, doğal bir süreç içinde okuma ve yazma becerilerini kazanmakta ve birinci sınıfa daha güçlü bir başlangıç yapmaktadır.

Maya Okulları, entelektüel gelişim modeli doğrultusunda Oxford Uluslararası İlkokul Programı'nı benimsemektedir. Bu program, öğrencilere farklı ders içerikleri sunarak öğrenme ve öğretme mutluluğunu merkezine alan bir yaklaşımı benimsemektedir. Program, çocuklara Oxford English, Oxford Science, Oxford Math, Oxford Well Being, Oxford Global Skills ve Oxford Computing gibi derslerle çeşitli konularda eğitim sağlamaktadır. Ayrıca, Ulusal İngiliz müfredatını desteklemekte ve öğrencilerin istikrarlı bir gelişim fırsatı elde etmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler, fen ve matematik alanlarında İngilizce bilgisine ve becerilerine sahip olurken, beden, zihin ve ruh dengesini sağlayan proje tabanlı çalışmalarda da yer almaktadır.

Maya Okulları, matematik öğreniminde çocukların daha kolay, eğlenceli ve kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için Cuisenaire Matematik Çubukları'nı kullanmaktadır. Bu materyaller, öğrencilere dokunsal deneyimler sunmakta ve yaratıcılıklarını teşvik etmektedir. Ayrıca, çocuklar çubuklarla farklı uygulamalar yaparak matematiği somut ve anlam temelli bir şekilde öğrenmektedir.

Okul, İngilizce öğreniminde konuşma ve iletişim becerilerinin önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle Burlington English International School İngilizce Programı (BEILS) ile işbirliği yapmaktadır. BEILS, İngilizce dil okulları için dünya çapında materyaller tasarlayan bir eğitim kurumudur. Bu işbirliği sayesinde çocuklar, İngilizce konuşma ve etkili iletişim becerilerini geliştirmek için özel hazırlanmış içeriklere erişim sağlamaktadır. BEILS English Oracy Programı, öğrencilerin aktif bir öğrenme ortamında katılımını teşvik etmekte ve derslerin büyük bir kısmında öğrencilerin konuşmasını sağlamaktadır. Öğrenciler, akranlarıyla ve gruplar halinde çalışarak fikirlerini paylaşma ve etkili iletişim kurma fırsatı bulmaktadır.

Maya Okulları’nda benimsenen STEAM yaklaşımı, çocukların gelecekteki dünyaya hazırlanmalarını desteklemek amacıyla fen, matematik, mühendislik, teknoloji ve sanat disiplinlerini bir araya getirerek bütünsel bir öğrenme deneyimi yaşatmaktadır. Bu uygulamalar, çocukların yaratıcılık, merak, işbirliği, özgüven gibi transfer edilebilir beceriler kazanmalarına yardımcı olmakta ve günlük yaşam sorunlarına çözüm bulmalarını teşvik etmektedir.

Maya’da, çocukların kendi potansiyellerini keşfetmelerini teşvik eden Keşf-i Alem Uygulamaları da sunulmaktadır. Bu uygulamalar, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilmesini sağlamakta ve disiplinler arası çalışmalar ve projelerle bilim ve sanat ürünleri ortaya koymalarına fırsat tanımaktadır. Bu sayede öğrenciler, dünyayı keşfetmeye yönlendirilmektedir.

Maya Okulları, dil becerilerini geliştirmeye yönelik MayaDOKYA Uygulamaları da sunmaktadır. Bu uygulamalar, çocukların okuma, yazma, konuşma ve anlama becerilerini geliştirmelerine odaklanmaktadır. MayaDOKYA projesi, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğunu anlama yeteneğini artırmak ve öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini desteklemek için okul öncesi dönemden itibaren başlamaktadır. Tüm sınıflarda öğrenciler düzenli olarak kitap okumakta ve okuma öncesi ve sonrası çalışmalar yapmaktadır.

Bu uygulamalar, Maya Okulları'nın öğrencilerinin bütünleşik bir eğitim almasını ve geleceğin dünyasına hazırlıklı olmalarını sağlamak için benimsediği yaklaşımlardan sadece birkaçıdır. Maya Okulları, öğrencilerin farklı öğrenme stilleri ve ilgi alanlarına uygun bir eğitim deneyimi sunmak için bu uygulamaları kullanarak bireyselleştirilmiş bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır.

Kurum, çocukların farklı öğrenme stillerine sahip olduğunun bilincindedir ve bu nedenle öğrenme stilleri envanteri uygulamaktadır. Bu envanter, çocukların öğrenme alışkanlıklarını ve tercihlerini belirlemek için kullanılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, çocukların daha nitelikli bir şekilde öğrenme ortamlarını kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu veriler, öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve velilerle paylaşılmakta ve böylece öğrencilerin öğrenme stillerine uygun olarak öğrenmelerini desteklemek için işbirliği yapılmaktadır.

Maya Okulları, Tam Benlik Programı ile çocuklara farklı ilgi alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri kazanma fırsatı sunmaktadır. Günümüzde çocuklar birçok farklı aktiviteye yönlendirilirken, bu program çocukların belirli bir alanda uzmanlaşmalarını teşvik etmektedir. Öğrenciler özel yeteneklere sahip oldukları alanlarda uzman öğretmenler eşliğinde özgün atölyelerde çalışmalar yapmaktadır. Bu şekilde çocuklar, ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri geliştirme fırsatı bulmaktadır.


Duygusal Gelişim

Maya Okulları, çocukların duygusal gelişimlerini önemsemekte ve bu alanda çeşitli uygulamalara yer vermektedir. Duygusal gelişim, çocukların duyguları anlama, ifade etme ve yönetme becerilerini içermektedir. Bu beceriler sayesinde çocuklar daha olumlu ilişkiler kurabilmektedir.

Kurum, her çocuğun benzersiz olduğu ve farklı mizaca sahip olduğu inancıyla hareket etmektedir. Mizaç, doğuştan gelen ve yaşam boyu değişmeyen bir çekirdek olarak tanımlanmaktadır. Okul, her çocuğun ve ailenin mizacını belirlemekte, raporlamakta ve yorumlamaktadır. Bu bilgiye dayalı olarak, çocukların temel arayışlarına uygun bir rehberlik sağlamakta, akademik başarıları desteklemekte ve etkileşim kalitesini artırmaktadır. Mizaca uygun rehberlik etkinlikleri kişisel gelişime katkıda bulunmaktadır. Bu yaklaşım, çocukların ve ailelerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Maya Okulları, çocukların hayat başarısının sadece soru çözmekle değil aynı zamanda sorun çözme becerileriyle de ilişkili olduğunun bilincindedir. "Ben Sorun Çözerim" programı aracılığıyla çocuklar, kişiler arası sorunları önleme ve çözme yeteneklerini geliştirmektedir. Bu program, çocuklara sorunları düşünerek alternatifler oluşturma alışkanlığını kazandırmakta ve sorunları nasıl ele alacaklarını öğretmektedir.

Maya'da irade eğitimi de önemlidir. İrade, bir şeyi yapma veya yapmama kararı alma gücü olarak tanımlanmakta ve çocukların bu güçlerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir. Bu sayede çocuklar iradeyi kullanmayı öğrenmekte ve sorumluluklarını daha etkili bir şekilde yerine getirebilmektedir.

Maya aynı zamanda mentörlük uygulaması ile çocuklara kişiselleştirilmiş rehberlik hizmeti sunmakta ve böylece öğrenciler hedeflerine ulaşmalarında desteklenmektedir. Bu programlar, çocukların zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmakta ve bilişsel, duyuşsal, sosyal ve fiziksel olarak desteklenmelerini sağlamaktadır.


Fiziksel Gelişim

Maya Okulları, çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli özel uygulamaları kullanmaktadır. Bu uygulamalar, çocukların bedenleri üzerinde kontrol sağlamalarını, koordinasyonlarını geliştirmelerini ve denge yeteneklerini artırmalarını hedeflemektedir.

Yazma, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerileri içeren karmaşık bir süreçtir. Maya Okulları, çocukların yazma becerilerini geliştirmek için parmak kaslarını ölçmektedir. Bu ölçümler, çocukların yazmaya güçlü ve doğru bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin parmak kas ölçüm raporları velilere sunularak, evde yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunulmaktadır.

Çocukların fiziksel sağlıklarını izlemek için kondisyonel ölçümler kullanılmaktadır. Bu ölçümler, çocukların boy ve kilolarını değerlendirmenin ötesine geçerek, bu verileri normlara ve sağlık standartlarına göre değerlendirmektedir. Ayrıca çocukların hangi spor branşlarına yatkın olabileceğini belirlemeye yardımcı olmaktadır. Bu ölçümler, çocukların fiziksel gelişimlerini daha iyi anlamalarına ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin kondisyonel ölçüm raporları yıllar içinde takip edilmekte, gelişimlerini izlenmekte ve sonuçlarını paylaşılmaktadır.

Duyu Bütünleme Uygulamaları, çocukların duyuşsal zorluklarını ele alınmaktadır. Bu zorluklar, dokulu yiyecekleri yemekte, belirli kıyafetleri giymekte, nesneleri kullanmada ve sosyal etkileşimde karşılaşılan güçlüklerle ilgilidir. Maya Okulları, duyu bütünleme çalışmaları aracılığıyla çocukların motor becerilerini ve algı motor becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Maya, takım ve spor oyunlarının çocuklara taktikleri, işbirliğini, dürüst mücadeleyi öğrettiğini vurgulamaktadır. Çocuklar, voleybol, basketbol, futbol, yüzme, oryantiring, jimnastik, masa tenisi, dans gibi farklı takımlarda yer alarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmektedir. Bu çalışmalar, çocukların spor ve takım oyunlarıyla birlikte çalışarak başarı duygularını geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.


Sosyal Gelişim

Sosyal gelişim, çocukların kişiliklerini anlama, empati yapma ve etkili iletişim becerilerini kazanma sürecini içermektedir. Maya Okulları, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli uygulamalara yer vermektedir.

Yaklaşık 30 farklı kulüp, spor, kültür, sanat, dil ve edebiyat alanlarında çocukların ilgi ve isteklerine uygun olarak seçilebilmektedir. Uzman öğretmenler eşliğinde öğrenciler bu kulüplerde bireysel ve takım çalışmaları yapmaktadır.

Hobi Kursları, hafta sonları öğrencilerin isteğe bağlı olarak katılabileceği kurslardır. Bu kurslar çocuklara zorlukları aşma, rekabetçilik, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanma ve yeni beceriler edinme fırsatı sunmaktadır.

Geleneksel Günler, öğrencilere sahne deneyimi yaşama fırsatı tanımaktadır. Çocuklar, farklı temalarda hazırlanan günlerde şiir okuma, konuşma, enstrüman çalma, rol yapma ve performans sergileme gibi aktivitelerde bulunmaktadır.

Projeler ve Okul Sonrası Çalışmalar, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve entelektüel gelişimlerini zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmalarda çocuklar projeler yapmakta ve ulusal veya uluslararası yarışmalara katılmaktadır. Bu çalışmalar arasında Future Problem Solving, Model United Nations, Dubbing Fest, Minecraft, dans, müzik, satranç gibi çeşitli alanlar bulunmaktadır.

Maya Okulları Tanıtım Filmi
Maya Okulları 2024 Fiyatları

Maya Okulları fiyatlarının 2024 yılında ne kadar olacağını, kardeş indirim oranlarını ve peşin ödemelerde sağlayacakları indirim oranlarını açıkladı. Paylaşılan fiyatlara KDV dahil değildir.

Maya Okulları Oran Kampüsü 2024 Fiyatları
Eğitim Seviyesi Peşin Ödeme Taksitli Ödeme (4-6 Taksit) Yemek Ücreti (Peşin) Yemek Ücreti (4-6 Taksit)
Anaokulu 243.036 TL 270.040 TL 48.272 TL 53.636 TL
İlkokul 1. Sınıf 243.036 TL 270.040 TL 48.272 TL 53.636 TL
İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıflar 243.036 TL 270.040 TL 48.272 TL 53.636 TL
Ortaokul 5. Sınıf 243.036 TL 270.040 TL 48.272 TL 53.636 TL
Ortaokul 6, 7 ve 8. Sınıflar 243.036 TL 270.040 TL 48.272 TL 53.636 TL
Maya Okulları İncek Kampüsü 2024 Fiyatları
Eğitim Seviyesi Peşin Ödeme Taksitli Ödeme (4-6 Taksit) Yemek Ücreti (Peşin) Yemek Ücreti (4-6 Taksit)
Anaokulu 290.590 TL 261.531 TL 48.272 TL 53.636 TL
İlkokul 1. Sınıf 290.590 TL 261.531 TL 48.272 TL 53.636 TL
İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıflar 290.590 TL 261.531 TL 48.272 TL 53.636 TL
Ortaokul 5. Sınıf 290.590 TL 261.531 TL 45.045 TL 50.050 TL
Ortaokul 6, 7 ve 8. Sınıflar 290.590 TL 261.531 TL 45.045 TL 50.050 TL
Anadolu Lisesi 264.060 TL 293.400 TL 45.855 TL 50.950 TL
Fen ve Teknoloji Lisesi 308.100 TL 270.290 TL 45.855 TL 50.950 TL
Maya Okulları İndirimleri
Maya Okulları Yorumları
Devamını Gör
Maya Okulları'nda Eğitim
Maya Okulları Tanıtım Filmi
Maya Okulları 2024 Fiyatları
Maya Okulları Galeriler
Maya Okulları Yorumları

Maya Okulları Kampüsleri

Maya Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Oran Maya Okulları Kampüsü
Ankara / Çankaya
comment-icon 7 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Oran Maya Okulları Anaokulu, 4 ile 6 yaş arasındaki öğrencilere 20 kişilik sınıflarda okul öncesi eğitimi vermekted...
Maya Okulları İncek Kampüsü
Ankara / Gölbaşı
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Ankara Gölbaşı'da okul öncesi eğitim veren Özel Maya Okulları İncek Anaokulu, Maya Okulları kalitesini öğrencilere aktar...
Manavgat Maya Okulları Kampüsü
Antalya / Manavgat
comment-icon 2 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Manavgat Maya Okulları Anaokulu, oluşturduğu eğitim programlarının temelinde duygu, düşünce ve davranış bilincini y...
Antalya Maya Okulları Muratpaşa Kampüsü
Antalya / Muratpaşa
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Antalya Maya Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi Antalya Muratpaşa’da bulunan özel bir eğitim kurumudur. Okulun fiziks...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Maya Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum