fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Lütfen Bekleyin...

Doğrulanmış Profil
Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Yaş Aralığı: 4-6
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 20
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:30/17:30

Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu Hakkında

Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu'nda verilen anaokulu eğitiminin özü; yaş guruplarına özgü belirlenmiş içerik, program ve seçilmiş metotlarla öğrencilerimizi hayatı okumaya ve öğrenmeyi öğrenmeye başlatmaktır.

Bu eğitim, KEY okulları eğitimcilerinin uzun zamanı kapsayan birikimlerinin ve uzmanlığının bir sonucu olarak yapılandırılmıştır. Programımız, KEY okulları anasınıflarının somut olmayan ana sermayesini oluşturmakta ve sürekli olarak geliştirilmeye devam edilmektedir.

Bu nedenle okullarımızda verilen eğitimin -ne kadar bilinçli olurlarsa olsunlar- çocukların velileri/yakınları tarafından verilmesi mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde; -velinin evde olmadığı zamanlarda- çocuğa bakma ve onu oyalama işlevi gören kurumlardan alınan hizmetle, okullarımızda çocuklarımıza verdiğimiz eğitimin ve edindirdiğimiz kazanımların kıyaslanamayacağı değerlendirilmektedir.

Burada ana başlıkları verilen eğitimimizle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen okullarımızla iletişime geçiniz. Amacımız Çağın gerektirdiği evrensel niteliklere sahip, geleceğe güvenle bakan, düşünen, araştıran, keşfeden, iletişime açık, yaparak, yaşayarak öğrenen, kendi sorumluluklarını üslenen ve yerine getirebilen, demokrasi kültürüne, 21. yüzyıl becerilerine ve evrensel insani değerlere sahip çocuklar yetiştirmektir.

Eğitim Kadrosu:
Öğretmenlerimizin temel niteliği; çocuklara dönük içkin sevgileri, onlarla kişisel ilişki kurmaları, iyi eğitim almış olmaları, edindikleri tecrübelerle alanlarında uzmanlaşmaları, kendilerini sürekli geliştirmeleri ve bizimle aynı eğitim anlayışını benimsemeleridir.

Eğitim Ortamları:
Okullarımızda, öğrenme ortamları çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzere çok yönlü bir biçimde hazırlanır. Güvenlik, temizlik, sağlıklılık ve fonksiyonellik eğitim ortamlarımızın temel nitelikleridir. Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda her çocuğa geniş olanaklar sağlanır.

Hayat ve öğrenme ilişkisi:
Biliyoruz ki çocuk, yaşamı boyunca öğreneceği her bilgiyi, kazandığı beceriler üzerinden anlamlı kılacak ve hayatına transfer edecektir. Bu nedenle anaokullarımızda yaşanan hayatla öğrenme arasında açık ve sürekli bir ilişki kurulur, bütün bilgi ve beceriler uygulamalı olarak verilir.

Hayal ve Merak:
Çocuğun doğası gereği taşıdığı “merak” ve “hayal gücü” eğitimimizin temel dayanağı ve en değerli avantajları olarak yapılandırılır. Bu nedenle -standart eğitim kurumlarının genelinde olduğu gibi- KEY Okullarında çocuğun merakı ve hayal gücü törpülenmez. Aksine, bunlar doğru bir şekilde geliştirilerek, çocuğun daha iyi eğitim alması için kullanılır.

Şahsiyet eğitimi:
Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu'nda öğrencilerimiz, bir kişilik olarak görür ve onlara büyük muamelesi yaparız.

Davranış eğitimi:
KEY okulları, anasınıfı eğitimini öğretim süreci olmaktan çok eğitim süreci olarak görür. Bu nedenle odak noktamızı çocuğun öğrendikleri değil, davranışlarında oluşturmak istediğimiz olumlu değişiklikler ve oluşturur. Bilgi ise bu amaçla kullandığımız araçlardan biridir. Dolayısıyla anasınıflarımızda eğitim gören öğrencilerimiz, olumlu davranışlar geliştirirken; onlar için gerekli bilgileri ezberleyerek değil kullanarak edinirler.

Değerler:
Evlatlarımızın etik üretmesini ve benimsemelerini sağlamak verdiğimiz eğitimin ana çıktılarından birini oluşturur. Çocuğun hayatı boyunca değerler üretmesi, bu değerlere dönük temel yaklaşımlar ve sorumluluklar geliştirmesinin tohumları bu dönemde atılır. Evrensel insani değerlere sahip olması, çocuğun üretmesi beklenen değerlerin omurgasını oluşturur. Bu nedenle KEY okullarındaki her öğrenciye insan hakları, hayvan hakları, çevre duyarlılığı, demokrasi kültürü, özgürlükler, yardımseverlik, dürüstlük, açıklık ve şeffaflık gibi evrensel değerleri benimsemeleri ve bunu içselleştirmeleri sağlanır.

Çocuğun çevreyle ve akranlarıyla sağlıklı ve saygılı bir ilişki kurabilmesi verilen eğitimin en önemli çıktı olarak görülür. Başkalarıyla iş birliği yapabilmesi, yaşıtları ile beraber yaşamayı öğrenmesini, bunu yaparken başkasının haklarını ihlal etmemesi ve kendi hakkını korumasını öncelikli stratejimizdir. Bu eğitim; paylaşma, yardımseverlik ve empati gibi beceriler kazandırılarak verilir.

Oyun:
Oyun KEY anaokullarında bir öğrenme yöntemi olarak kullanılır. Oyun çocuğu eğlendirmek ve oyalamak için bir yöntem olarak görülmez. Çocuğa verilmek istenen bilgi ve becerilerin kazandırılmasında, oyun bir yöntem olarak kullanılır.

Düşünme becerisi:
Tutarlı “düşünme” becerisi, KEY okullarında kazandırılmak istenen önemli çıktılardan biridir. Bu beceri okullarımızda doğru sorular üretme becerisi üzerinden yapılandırılır. Böylece soru sorabilen, bir olguyu ya da fikri sorgulayabilen, bir konu hakkında fikir yürütebilen, alternatif fikirler üretebilen, fikirlerini özgürce söyleyebilen öğrenciler yetiştirilir.

Rasyonel ve bilimsel düşünce, fikir üretmenin ve problem çözmenin ana kaynağı olarak benimsetilir.

Yaratıcılık:
KEY okullarında çocuğun yaratıcılığı, onun hayal gücü ve merakı üzerinden geliştirilir. Hayal etme, tasarım yapma, üretme süreçleriyle yapılandırılır. Verdiğimiz eğitimin ana çıktısı; çocuklarımızın estetik algıları gelişen, yaratıcı, katılımcı ve üretken kişilikler olarak yetişmeleridir.

İletişim becerisi:
KEY okullarında, bireyin hayatı boyunca edinebileceği en önemli becerilerden birinin doğru ve etkili “iletişim” kurabilme becerisi olduğuna inanılır. Anasınıflarında verdiğimiz eğitimin en önemli çıktılarından biri öğrencinin evde, okulda ve çevreyle, her zaman doğru ve etkili iletişimler, başarılı ilişkiler kurmasıdır. Bunun için okullarımızda, her çocuk bir özne olarak görülür ve kişisel olarak muhatap alınır.

Yabancı Dil eğitimi:
KEY Anasınıflarında öğrencilerimize haftada on saat İngilizce dil eğitimi verilmektedir. İngilizce öğretmenleri ve yabancı native speakerlarların girdiği bu derslerde Fitzroy Metodu ile eğitim yapılmaktadır.

Programı, KEY Koleji İngilizce bölümü tarafından hazırlanan bu metot, sistematik fonetiğe dayalı (ses temelli) bir dil öğrenme yöntemidir. Böylece yabancı dil, anadili ile aynı şekilde öğretilmektedir. İngilizce kelimeleri ezberletmek yerine, Fitzroy Metodu ile öğrencilerin kelimelerin anlamlarıyla sesleri ilişkilendirmeleri, İngilizceyi gramer üzerinden değil, kelimeleri kullanarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.
Üç yıl boyunca verilen okul öncesi dil eğitiminde amacımız, öğrencilerimizin İngilizceye aşina olarak okula başlamaları ve İngilizceyi en temel düzeyde kullanmalarını sağlamaktır.

Branş dersleri:
KEY okulları anasınıflarında, derslerin yarısını anaokulu öğretmenleri verirler. İngilizce, İngilizce akıl oyunları, görsel sanatlar, müzik, robotik kodlama, beden eğitimi, drama, dans ve ritim dersleri ise derslerin diğer yarısını oluşturur ve bu derslere branş öğretmenleri girerler. Bu öğretmenlerimiz, anasınıfı öğrencilerine göre hazırlanmış bir program dahilinde eğitim yaparlar. Böylece çocuk için, tek kaynaktan sınırlı öğrenme yerine çok kaynaktan çeşitli öğrenme imkânı oluşturulur.

Proje tabanlı öğrenme:
Bilgi çağının yaşandığı günümüzde eğitim sistemindeki temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalıdır. KEY Okulları, bağımsız bilgi parçacıklarını öğrenmenin eğitimde neden olduğu sorunları görmekte, bunun yerine bilgiler arasındaki ilişkileri ve korelasyonları görebilen, bilgiyi örgütleyip yeni bilgiler üretebilen bireyler yetiştirmektedir.

Proje tabanlı öğrenme, öğrencinin farklı disiplinlerde aldığı bilgileri, aynı proje içinde birleştirmesini ve bu bilgileri bir işte yaparak, yaşayarak kullanmayı öğrenmesini sağlamaktadır. Bu model aynı zamanda takımla çalışma, birlikte karar alma, işbirliği yapabilme, araştırma ve sunum becerisini geliştirme gibi faydalar da sağlamaktadır.

Okuma yazmaya hazırlık:
Okulumuzda 3–6 yaş arası öğrenciler için düzeyine uygun okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar algılama düzeylerini ve dikkat sürelerini arttırma, kelime dağarcığını çoğaltarak kendini ifade etme becerisini geliştirme, el ve göz koordinasyonlarını, kalem kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, karşılaştırma yapabilme, değişik ilişkiler kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama gibi zihinsel işlevleri kolaylaştıracak etkinlikleri kapsar. Okul öncesi dönemde yapılan okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları bir sonraki basamaklar için önemlidir.

Matematiksel düşünme:
KEY okulları anasınıflarında matematik, analitik düşünme becerisinin dayanağı olarak kullanılır. Çocuklarımız toplama ve çıkarmayı bu yolla öğrenir, dört işlemle ve matematikle ezbere değil, kullanıma dayalı bir ilişki kurarlar.

KEY Kolejleri İstanbul, İzmir ve Iğdır'da çocuklarınıza eğitim vermeye devam ederek genç nesilleri yetiştirmektedir.

Duyurular ve Etkinlikler

Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu Soru - Cevap

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- MEB Odaklı Eğitim

- Montessori Eğitimi

- Klasik Sistem

- Reggio Emilia Yaklaşımı

- Çoklu Zeka Modeli

- Gems ve High Scope

- (PYP) Primary Years Programme - İlk Yıllar Programı

- Oyun Temelli Eğitim

- (IB) International Baccalaureate - Uluslararası Bakalorya

- Tam Zamanlı İngilizce Eğitimi

● Tuvalet eğitimi veriliyor mu?

- Hayır

● Oyuncaklar ağırlıklı olarak hangi materyallerden yapılmış?

- Ahşap

- Plastik

- Keçe

- Geri Dönüştürülmüş Malzemeler

- Karton/Mukavva

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Alanında Eğitimli Branş Öğretmenleri

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

- Okul Personeli

- Stajyer/Yardımcı Öğretmenler

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

- Okul Öncesi Öğretmeni

- Yüzme Öğretmeni

- Temel Cimnastik Öğretmeni

- Diğer

- Robotik Kodlama Eğitmeni

- Drama Eğitmeni

- Sınıf Öğretmeni

- Bale ve Dans Öğretmeni

● Çocuklarla oynanan oyunlarda, onlara hangi becerilerin kazandırılması amaçlanıyor?

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- El-Göz Koordinasyonu

- Muhakeme Becerisi

- İletişim Becerisi

- Zeka Gelişimi

- Duygu Gelişimi

- Dil/Konuşma Gelişimi

- Benlik Gelişimi

- Bağımsızlık

- Ahlak Gelişimi

- Denge ve Koordinasyon

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada 1 kere

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Dışarıdan hazır geliyor

● Okulda Bulunan Eğitim Materyalleri Nelerdir?

- Gems Materyalleri

- Fen ve Matematik Eğitici Materyaller

- Akıl ve Zeka Kutu Oyunları

- Robotik Kodlama Materyalleri

- Sudoku

- Montessori Materyalleri

- Resim Araç ve Gereçleri

- Lego ve Yapı Blokları

- Çocuk Spor Aletleri

- Koordinasyon Aletleri

- Çocuk Oyun Parkı

- Müzik Aletleri

- Akıllı Düğmeler

Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu ortalama sınıf mevcutları kaçtır?
  20
 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu hangi saatlerde hizmet veriyor?
  Tam gün eğitim saatleri 08:30 - 17:30 şeklindedir.
 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu hangi yabancı dil imkanlarını sunuyor?
  Kurumda İngilizce, İspanyolca dil eğitimi verilmektedir.
 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu yaş aralığı nedir?
  4-6
 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu yaz okulu hizmeti sunuyor mu?
  Kurumda yaz okulu hizmeti bulunmaktadır.
 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu psikolojik danışman bulunduruyor mu?
  Kurumda psikolojik danışman bulunmaktadır.

Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu Yorumları (28)

 • Mu

  Okulunuza geldim ve çok ilgili Güler yüzlü karşılandım aklımda olan bütün soruları sordum ve hepsine samimi ve olumlu sonuçlar aldım gerçekten ilgi ve alakanız için teşekkür ederim

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  Yorumlarınız bizim için çok değerli teşekkür ederiz.

 • Nk

  Uzun arayışlar sonrasında kayıt olduğum ve en başından beri 4 yaşındaki çocuğumu emin ellere teslim ettiğimden hiç kuşkum olmadı gerçekten 1 yıldır sizinleyim ve çocuğum okulunu o kadar seviyor ki sabahları koşarak geliyor, akşamları eve götürürken zorlanıyorum biz hep sizinleyiz iyiki varsınızz..

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  Yorumlarınız bizim için çok değerli teşekkür ederiz.

 • es

  Araştırıp bir çok okul gezdikten sonra kararımı verdim ve yeni yıl için kayıt oldum.Umarım bu okulda güzel günler yaşarız. Buket hanıma da çok teşekkür ederim Karar vermemde çok yardımcı oldular

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  Yorumlarınız bizim için çok değerli teşekkür ederiz.

 • EG

  Yeğenim için gelip görüştük kayıt yaptık ve çokta memnun kaldık. İyi ki yollarımız kesişti böyle bir okulla herkese teşekkür ederiz

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  iyi ki..çok teşekkür ederiz

 • Çevredeki okullar arasında tavsiye edebileceğim en iyi okullardan birisi. Tecrübeli öğretmenleri sayesinde çocuklara farklı eğitim metotlarını kullanarak başarıyı elde ettirmiş bir kurum. Özellikle de Halkla İlişkiler departmanında çalışan Nükhet Hanımın ilgi ve alakası çok güzel.

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ.

 • Lc

  Akademik basarisi ve sosyal alanları acisindandan beylikduzundeki en iyi okullardan Birtanesi öğrencimi iyki buraya kaydettim diye şükrettiğim okul.Her geçen gün gelişen bir okul,suan için hiç bir eksiği yok.

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  TEŞEKKÜR EDERİZ

 • SY

  Anasınıfı olarak aldığımız eğitim ve geri dönüşlerden memnunuz. Eda öğretmenimiz ve her sabah güler yüzüyle bizi karşılayan Elif Hanımdan çok memnun olduğumuzu belirtmek isterim.Branş hocalarımızında oğlumun üzerindeki emeklerinide ayrıca teşekkür etmek isterim.Beylikdüzü Key Koleji olarak enerjinizin hep böyle devam etmesi dileğiyle.

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  DİLEKLERİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

 • MH

  Bizim oğlumuz birinci sınıfa bu sene başlayacaktı, okula gitmede isteksizdi, KEY koleji öğretmenleri ve yöneticilerin ilgisi ve içten samimi davranışları sayesinde çok istekli gidiyor okula. KEY koleji yoneticileri ve öğretmenleri özellikle Fulya öğretmenimize ve Elif hanıma çok teşekkür ederiz.

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

 • Bb

  2 çocuğumu okutuyorum bu okulda, biri ilkokul 3. Sınıf diğeri de anaokulda. Çok memnunuz

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

 • AA

  Tesadufen gelip hiç aklimizda yokken, ertesi gun kizimin israrli isteği uzerine okullarin kapanmasina 3 ay kala anasinifina kayit yaptirdigim bir okul. Elif (caniminiçi)hanimin karsilamasindan sinifa girene kadar herkesin guler yuzuyle karşılaşıyoruz. Ögretmenimiz BUSRA hnm tek kelime ile mukemmel ailecek bayiliyoruz kenisine♡♡Iyiki gelmisiz, en guzel tesadüfüm♥︎Suan her konuda memnumum. Cocugumu gozum arkada kalmadan gonul rahatligi ile birakiyorum.

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.

 • bo

  Her çocuk Anne ve babasının yansımasıdır Key kolejleri ve yöneticilerindede bu durum var Empati kurmasını bilen Yöneticilerin yansımaları tüm Personele yansımış durumda gerçekten içimize sinerek ve mutlu bir şekilde çocuğumuzu gönderiyoruz

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  çok teşekkür ederiz.

 • 2. Senemiz ,olağanüstü memnunuz .öğretmenimiz Eda Hanım bir anne kadar ilgili.Elbette bir çok artı eklenebilir, memnun olduğumuz için okulun imkanları bizim için çok yeterli

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  çok teşekkür ederiz.

 • İH

  Bizim oğlumuz bu sene ılk okula başladı. Bizim şımarığımız biraz naif bir çocuk, ılk okula nasıl uyum sağlayacak diye düşünüyorduk. KEY Koleji öğretmenleri ve yönetimi sayesinde okula severek gidiyor. Başta okul müdürü İbrahim bey ve değerli öğretmenlere teşekkür ederim..ellerine ve emeklerine sağlık

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  çok teşekkür ederiz.

 • AT

  Kızım bu sene başladı, bundan önce başka bir okuldaydık. Ama ilk günlerden itibaren okula sevinçle gidiyor, ki bu beni çok mutlu ediyor. Umarım bundan sonra da her şey yolunda gider. Öğretmenler çocuklara sevgiyle davranırlar, ebeveynleriyle sürekli işbirliği içinde, her zaman diyaloga hazır.

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  çok teşekkür ederiz.

 • SP

  Merhaba, iki kizim da bu okulda okuyor. Bu sene ikinci senemiz. Yonetim ve Ogretmenlerin okuldaki her duruma mudahalesi cok hizli. Kapidan kizlarimi bırakıyorum ve guvenle ayriliyorum. hafta ici ve hafta sonu ogretmen esliginde etütler ile odev yapma yapamama sorunlarini da aştık. Cocuklar arasındaki rekabeti de kimseyi incitmeden dengeliyorlar. Aradigimda her zaman muhattap ve çözüm ile karsilaniyorum. Kolej mantalitesinden cok farkli. Ben çok memnunum. Bir de Elif hnm var her daim aradığınızda yazdiginizda karsinizda. Sıkılmadan her konuda yardimci oluyor. Ona ayrica teşekkürler...Ben okul yolundan memnun degilim. Cocuklar icin guvenli yuruyebilecekleri kaldirim yok. Olan kaldirim sökülmüş camur toprak içinde. Ayrica okul sokagi cift yönlü trafige acik. Hic güvenli değil. Cocuklari okula birakirken görüyorum. Arabayla gelen kadar yaya gelen ogrenci de var. Onlar bizim her seyimiz. Bu sorunu cozebilir bence yönetim. Belediye işbirliğiyle...

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  çok teşekkür ederiz.

 • GO

  2.ci sınıf ve 11 . Ci sınıfa giden 2 oğlum var. Çok okul araştırdım ama içime sinen Key Okuluydu iyikide yollarım burasıyla kesişmiş idari kadrosu danışmanı güvenliği vs hepsinden de Allah razı olsun ben çok memnunum tavsiye ederim

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  çok teşekkür ederiz.

 • Sb

  Merhabalar. Bir veli olarak çokça okulla görüştüm ama hiçbir okulun halkla ilişkiler departmanında bizimle iletişime geçen insanları bu kadar sıcak nazik ve kibar bulmadım emeğinden işine olan saygısından ve insanlara verdiği güzel enerji sıcak kanlılığından dolayı Suzan Hanıma çok teşekkür ediyorum

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  Çok teşekkür ederiz.

 • NB

  Ana sınıfı öğretmeniz Funda Çankaya’ya başta olmak üzere yan branş dersi öğretmenlerimizin hepsine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.Sosyal aktiviteler daha planli yapilabilir.Ana sinifi binasinin odalari biraz daha düzenleme yapilmasi gerekir.

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  çok teşekkür ederiz.

 • Çocuklarımı gözüm kapalı emanet ettiğim bir yer. Sadece özel okul mantığı yok bu okulda herkes bir anne, baba ve çok iyi bir eğitimci. En sevdiğim yanları ise mütevazi ve gerçekten daha iyi bir eğitim için uğraşmaları.. Ana okul prpgramı şahane, haftalık planlarda yazılı olan kazanımlara tamamiyle uyuluyor, sadece boyama, kesme, dans etmeden ibaret olmayıp ilk ana eğitimin verildiği yer. Öğretmenimiz Funda hanım ise dünya tatlısı ve çok iyi Bi eğitimci.

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  çok teşekkür ederiz.

 • HD

  Anaokulu bölümünde bir kızım var. Tüm öğretmenlerini özellikle de sınıf öğretmeni Funda öğretmeni çok seviyor. Aile ve ev ortamının yanında akademik başarıya da önem veriyor olmaları bizi etkileyen faktörler arasındadır. Uyguladıkları eğitim programı ile tüm dünya ülkelerini tanıma fırsatı bulurken çeşitli sanatçıları ve eserlerini de tanıyorlar.Yabancı dil bölümü de bir o kadar güzel. 3 yıldır bu okuldayım ve kızımın hiçbir öğretmeninin değişmemiş olması ayrı bir mutluluk bizim için. Güvenle canlarınızı emanet edebileceğiniz ikinci bir aile ortamı. Kesinlikle tavsiye ediyorum.Sıkıntılarımız tabiki oluyor. Ama bunlar için her zaman bir muhatap ve tabiki de çözümü de bulabiliyoruz. Her zaman kendilerini daha iyiye doğru geliştiriyorlar. İşlerini fazlasıyla iyi yapıyorlar onun için tebrik ediyorum.

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  ÇOK TEŞEKKÜRLER

 • M

  Evimize yakınlığıyla iyi ki tercih etmişiz dediğimiz bir okul oldu oğlumuz güle oynaya bir hevesle okula gidiyor iyi ki Funda öğretmenimizle yolları kesismis oğlumuzun okula attığı ilk adımda çok güzel izler bıraktı bizde. oğlumuz okulunu, öğretmenini, arkadaşlarını çok seviyor onları dilinden hiç düşürmüyor keyifli vakit geçiriyor hem eğleniyor hem öğreniyor buda bizi mutlu ediyor gerek sosyal gerek akademik alanda yaptığı çalışmalarla favorimiz oldu Bize göre her yönüyle tamam bir okul

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  ÇOK TEŞEKKÜRLER

 • Ak

  Bu okulu seçme nedenimiz Cansu öğretmeninin burda calişmasi...okul çalışanları çok iyi guleryuz öğretmenlerde aynı şekilde ilgili Adem hoca Turan hoca ve diğer hocalar hepsi çok iyi...hocalardan memnunuzOkulun tek eksik yani yemek hiç memnun değiliz yemekler çok soğuk veriliyor çocuklar bazen aç geliyorlar soğuk olduğu için yemiyorlar yemek menüsünü geliştirmeleri lazim çünkü çocuk günün çoğu hissesini burda keciriyor iyi beslenmeleri sart

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  ÇOK TEŞEKKÜRLER

 • KY

  Kaliteli egitimci kadrosu oğrenciler ile bire bir ilgilenme ve öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda onlara yon göstererek cocuklarin mutlu olmalarını sağlamak bir aile daha ne isteyebilirki bir okuldan tesekkurler KEYGelistirme istenilen bir konu olmuyorki müthiş bir kadrosu sayesinde alınan kararlar ve hızlı bir şekilde giderilebilen sorunlar. Velilere geliştirilmesi gereken bir konu bırakmıyorlar ki o yuzden velilerin ici huzurlu ve rahat

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  BİZ TEŞEKKÜRLER EDERİZ

 • BE

  4 yaşında kızım var 2yıldır aynı okulda öğretmeni sayesinde okula ilgili tüm korkularını aştık çok ilgili ve sevecen bir öğretmen yemek yemek istemiyordu şimdi herşeyi kendisi yapıyor tüm okul kariyerini key Okulu olarak planlamayı düşünüyoruz.

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  ÇOK TEŞEKKÜRLER :)

 • KY

  Eşim ve ben bu konuda elimizden geldiği kadar seçici olmaya çalıştık. Çok araştırdık ve arkadaşlarımıza da danışarak en doğru kararı verdigimizle inanıyoruz. Çocuğumun bu yaştan teknoloji ile ilgili eğitim almaya başlaması beni gururlandırıyor. Covid gibi zorlu bir süreci çok smooth bir şekilde atlattık. Ben de evden çalıştığım için her şeyi yakından takip etme şansım oldu. Bir kere daha doğru karar verdiğimize emin olduk.Okuldan her yönüyle memnunum

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  ÇOK TEŞEKKÜRLER

 • Sağladığı güvenli ortam ve öğretmenlerin sıcak yaklaşımı çocuğumuzun okula çabucak alışmasını sağladı. Her gün birbirinden güzel etkinlikler yapıyor eğlenerek yeni şeyler öğreniyorlar. Her şey için çok teşekkür ederiz.

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  ÇOK TEŞEKKÜRLER

 • Herkese tavsiye ederim güven veren tek okul çalışanları çok ilgili öğretmenlerin iyi oluşu

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  ÇOK TEŞEKKÜRLER

 • HD

  Kızım 2 yıldır bu okulda aile ortamında gerekli, hayatını kolaylaştıran bilgilerle büyüyorlar. Kızım hafta sonunun gelmesini asla istemiyor. Pazartesiyi iple çekiyor.Sürekli kendilerini veli işbirliği ile denetliyorlar. Eksik olduklarını düşündükleri noktaları geliştirip daha da güzelleştiriyorlar. Bir veli olarak geliştirilmesini istediğim yanları yok. İşlerini hakkıyla yapıyorlar.

 • Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu

  Okulun Cevabı:

  ÇOK TEŞEKKÜRLER

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Beylikdüzü Key Koleji Anaokulu İletişim Bilgileri

Adnan Kahveci Mah. Harbiye Cad. No:12, Beylikdüzü/İstanbul
0 212 963 2082
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Harita
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum