fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Eğitim Teknolojisi Nedir?

Görüntülenme Sayısı: 164

Eğitim Teknolojisi, günümüz eğitim sistemlerinde giderek artan bir öneme sahiptir; öğrenme ve öğretme süreçlerini dönüştürerek, öğrencilere daha etkili ve çeşitli öğrenme deneyimleri sunmaktadır.

Eğitim Teknolojisi

Eğitim Teknolojisi: Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Teknolojinin Rolü

Eğitim teknolojisi, teknolojik araçlar ve uygulamaların eğitim ve öğrenme süreçlerinde kullanılması anlamına gelir. Bu kavram, modern eğitim sistemlerinde bilgi aktarımını, öğretim metotlarını ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini desteklemek için teknolojinin kullanılmasını içerir.

Eğitim Teknolojisinin Temel Unsurları:

 • Dijital Araçlar ve Yazılımlar: Bilgisayarlar, tabletler, akıllı tahtalar gibi cihazlar ve öğrenme yönetim sistemleri, öğrencilerin eğitim materyallerine erişimini kolaylaştırır.
 • Uzaktan Eğitim ve Çevrimiçi Platformlar: İnternet tabanlı eğitim platformları, öğrencilere her yerden erişim imkanı sunar ve uzaktan eğitim veya çevrimiçi dersler aracılığıyla öğrenme fırsatı sağlar.
 • Adaptif Öğrenme ve Kişiselleştirilmiş Eğitim: Teknoloji, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş içerik sunabilir. Adaptif öğrenme yazılımları, öğrenci ilerlemesini izler ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sağlar.
 • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik: Bu teknolojiler, eğitimde interaktif deneyimler sunar. Öğrenciler, sanal ortamlarda deneyimler yaşayabilir veya artırılmış gerçeklik ile konseptleri daha iyi anlayabilirler.

Eğitim Teknolojisinin Avantajları:

 • Erişilebilirlik ve Esneklik: Öğrencilerin ve eğitimcilerin, derslere her yerden ve her zaman erişebilmesini sağlar.
 • Kişiselleştirilmiş Öğrenme: Öğrencilerin öğrenme tarzlarına ve hızlarına göre özelleştirilmiş içerik sunar.
 • Motivasyon ve Etkileşim: Teknoloji, interaktif öğrenme ortamları oluşturarak öğrencilerin motivasyonunu artırabilir.

Eğitim Teknolojisinin Zorlukları:

 • Altyapı ve Erişim Sorunları: Tüm bölgelerde yeterli altyapı ve internet erişimi sağlanamayabilir.
 • Teknoloji Bağımlılığı: Teknolojinin aşırı kullanımı, dikkat dağınıklığına veya bağımlılığa yol açabilir.
 • Öğretmen Eğitimi ve Destek: Öğretmenlerin teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilmeleri için sürekli eğitim ve destek gerekebilir.

Öğretim Teknolojisi

Öğretim Teknolojisi: Modern Eğitimde Teknolojinin Yeri ve İşlevi

Öğretim teknolojisi, eğitim süreçlerini desteklemek ve geliştirmek için teknolojik araçların kullanılmasıdır. Bu kavram, öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenme ve öğretme deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlar. Teknolojinin eğitimdeki rolü giderek artmakta ve çeşitli alanlarda faydalar sağlamaktadır.

Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS): Bu sistemler, öğrencilerin ders materyallerine erişimini kolaylaştırır. Ödevlerin, sınavların, ders planlarının ve diğer materyallerin saklanmasını ve yönetilmesini sağlar. Öğrenci ilerlemesini izlemek, notları kaydetmek ve öğretmenlerin öğrenci performansını değerlendirmesine yardımcı olur.

Uzaktan Eğitim ve Çevrimiçi Dersler: Öğrencilere internet aracılığıyla eğitim verme imkanı sunar. Bu, coğrafi konumdan bağımsız olarak öğrenme fırsatı sağlar ve esneklik sunar. Özellikle, uzaktan eğitim, sınıf dışı deneyimlerin de entegre edilebileceği bir platform sağlar.

Adaptif Öğrenme Yazılımları: Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip buna göre özelleştirilmiş öğrenme planları sunar. Öğrencilerin bireysel öğrenme tarzlarına uygun içerik ve etkinlikleri önererek öğrenme sürecini kişiselleştirir.

Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR): Öğrenme deneyimlerini artırır ve somutlaştırır. Örneğin, sanal laboratuvarlar kimya veya biyoloji öğrencilerine pratik deneyimler sunabilir.

Öğretmen Eğitimi ve Profesyonel Gelişim: Eğitim teknolojisi, öğretmenlere yeni teknolojik araçları kullanma ve etkin bir şekilde entegre etme konusunda eğitim sunar. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık ve eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Veri Analitiği ve Öğrenci İlerleme Takibi: Öğrenci performansını izlemek için veri analitiği kullanılır. Bu, öğrenci ilerlemesini değerlendirmek ve öğrencilere daha iyi rehberlik edebilmek için önemli bir araçtır.

Eğitim teknolojisi, öğrenme ve öğretme süreçlerinde yeni olanaklar sunarken, bu teknolojilerin etkin bir şekilde kullanılması için sürekli araştırma ve geliştirme gerektirir. Ayrıca, teknolojinin dengeli bir şekilde entegre edilmesi ve eğitim süreçlerine uyum sağlanması önemlidir.

Eğitim Teknolojisi Nedir?

Eğitim Teknolojisi, eğitim süreçlerini daha etkili, verimli ve çağdaş bir şekilde düzenlemek amacıyla teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılmasını içeren bir alandır. Bu, öğrencilere daha iyi öğrenme, öğretmenlere daha etkili öğretme deneyimi sağlamayı ve genel olarak eğitim sistemini iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim ve teknoloji, insan yaşamında önemli rollere sahip temel unsurlardır. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, eğitim sistemine etki etmekte ve öğrenme-öğretme faaliyetlerini değiştirmektedir. Bilgisayarlar, internet, çoklu ortam, ses, görüntü, animasyon gibi teknolojik araçlar ve yöntemler eğitimde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Eğitim Teknolojisinin İlkeleri Nelerdir?

Eğitim, bireylerin toplum içindeki rollerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları kazanmalarına yardımcı olma amacını taşımaktadır. Teknoloji ise, bu bilgi ve becerilerin daha verimli ve bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlayan araçları temsil etmektedir. 21. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmelerin eğitim sistemine etkisi, günlük yaşamdan iş hayatına ve eğitim hayatına kadar birçok alanda hissedilmektedir. Eğitim teknolojisinin temel ilkeleri de, eğitim süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirmek amacıyla uygulanan prensiplerdir.

Eğitim teknolojisinin temel ilkeleri:

 • Amaç: Eğitim teknolojisinin öncelikli amacı, öğrenmeyi etkili ve kalıcı bir şekilde sağlamaktır. Bu, öğrencilerin bilgiyi anlamalarını, beceriler kazanmalarını ve kavramları uygulamalarını içermektedir.
 • İşlev: Eğitim teknolojisinin işlevi, öğretim süreçlerini desteklemek ve iyileştirmektir. Araçlar ve yöntemler, öğrencilerin öğrenmelerini desteklemek, öğretmenlere daha etkili bir şekilde öğretebilmelerini sağlamak için kullanılmaktadır.
 • Konu ve Yöntem: Eğitim teknolojisi, öğretimde kullanılacak içerikleri belirlemek ve öğretim yöntemlerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu ilke, öğrenci merkezli ve etkileşimli öğrenmeyi desteklemektedir.
 • İçerik: Eğitim teknolojisinin içeriği, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmalarını desteklemek amacıyla tasarlanmalıdır. İçerik, öğrencilere bilgiyi anlama, uygulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunmalıdır.
 • Program: Eğitim teknolojisi programları, belirli öğrenme hedeflerine ulaşmak için kullanılan planlı stratejileri içermektedir. Programlar, öğrencilere bireysel ihtiyaçlarına uygun bir öğrenme deneyimi sunmak için tasarlanmalıdır.
 • Personel: Eğitim teknolojisinin etkili kullanımı, eğitimcilerin ve diğer ilgili personelin uygun eğitimi ve rehberliğini gerektirmektedir. Bu ilke, öğretmenlerin ve eğitim uzmanlarının teknolojik araçları etkili bir şekilde entegre etmelerini kapsamaktadır.
 • Süreç: Eğitim süreçleri, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için tasarlanmalıdır. Eğitim teknolojisi, öğrencilere etkileşimli deneyimler sunarak öğrenme sürecini desteklemektedir.
 • Çevre: Eğitim teknolojisinin uygulandığı fiziksel ve sanal ortamlar, öğrenmeyi destekleyen etkili bir çevre oluşturmalıdır. Bu ilke, öğrencilerin konforlu, etkileşimli ve motive edici bir öğrenme ortamında bulunmalarını içermektedir.
 • Başarı: Eğitim teknolojisinin başarısı, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmalarını ölçen etkili değerlendirme yöntemleriyle ölçülmektedir. Başarı ilkesi, öğrenci başarısını izlemek ve sürekli olarak iyileştirmek için değerlendirmenin önemini belirtmektedir.
 • Değerlendirme: Eğitim teknolojisinin etkili kullanımı için düzenli olarak değerlendirme yapılmalıdır. Bu, uygulamaların ve araçların öğrenci başarısını destekleme yeteneklerini değerlendirmekte ve gerektiğinde iyileştirmeler yapılmasına olanak tanımaktadır.

Eğitim Teknolojisinin Amaçları Nelerdir?

Eğitim teknolojileri, farklı bilim alanlarının verilerini kullanarak öğrenme-öğretme süreçlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasını sağlamakta, eğitimde ortaya çıkan sorunların çözümüne katkıda bulunmakta, kaliteyi yükseltmekte ve verimliliği artırmaktadır.

Eğitimdeki güncel meseleler arasında, geleneksel eğitim modellerinin geniş kitlelerin eğitiminde yetersiz kalması, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerinin öne çıkarılamaması, çağa uygun yöntem ve tekniklerin sunulamaması ve gerekli bilginin etkili bir şekilde verilememesi gibi konular bulunmaktadır. Bu sorunların çözümünde, eğitim teknolojilerinin sunduğu imkanlar önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim teknolojisi bu sorunların çözümü için, eğitim süreçlerini daha etkili, verimli ve öğrenci odaklı hale getirerek öğrenme deneyimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim teknolojisinin temel amaçları:

 • Etkili Öğrenmeyi Sağlamak: Eğitim teknolojisi, öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarına ve öğrenmelerine yardımcı olacak etkili öğrenme yöntemlerini desteklemektedir. İnteraktif içerikler, simülasyonlar ve diğer araçlar aracılığıyla öğrencilere katılımlı bir öğrenme deneyimi sunmaktadır.
 • Farklı Öğrenme Stillerine Uyum Sağlamak: Eğitim teknolojisi, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine uygun içerikleri kullanmalarını sağlamaktadır. Görsel, işitsel, kinestetik ve diğer öğrenme stillerine hitap eden çeşitli materyaller öğrencilerin daha iyi anlamalarını desteklemektedir.
 • Kişiselleştirilmiş Eğitim: Teknoloji, her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun öğrenme yolları sunma konusunda esneklik sağlamaktadır. Adaptif öğrenme platformları ve özelleştirilebilir içerikler, her öğrenciye özgün bir eğitim deneyimi sunmayı hedeflemektedir.
 • İnteraktif ve Katılımcı Öğrenme Ortamları Oluşturmak: Çeşitli eğitim platformları, öğrencilerin sınıf içinde ve ötesinde etkileşimde bulunmalarını sağlamaktadır. Grup projeleri, forumlar, sanal sınıflar gibi özellikler, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle aktif olarak iletişim kurmalarını teşvik etmektedir.
 • Bilgi ve Teknoloji Becerilerini Geliştirmek: Eğitim teknolojisi, öğrencilere dijital okuryazarlık, problem çözme becerileri ve teknoloji kullanımı konusunda pratik kazandırmaktadır.
 • Uzaktan Eğitimi Desteklemek: Özellikle pandemi gibi durumlarda, eğitim teknolojisi uzaktan eğitimi destekleme önemli bir rol oynamaktadır. Sanal sınıflar, çevrimiçi kaynaklar ve diğer uzaktan eğitim araçları ile öğrencilere erişim kolaylığı sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Veri Analizi ile Sürekli İyileştirme: Eğitim teknolojisi kullanımı, öğrenci performansı ve öğretim süreçleri hakkında veri toplama ve analiz etme imkanı sağlamaktadır. Bu veriler, eğitimcilerin öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek ve öğretim yöntemlerini sürekli olarak iyileştirmek için kullanılabilir.

Eğitim Teknolojisi Neden Önemlidir?

Eğitimdeki bazı sorunların çözümü için geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda, eğitim teknolojisi yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına ve uygulanmasına olanak tanımaktadır. Genel olarak, eğitimdeki sorunlar arasında geniş kitlelere hizmet verilememesi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine önem verilmemesi, uygun yöntem ve tekniklerin sunulamaması gibi konular bulunmaktadır. Eğitim teknolojisi, günümüzde eğitim alanındaki çeşitli ihtiyaçlara cevap verme ve öğrenme deneyimini geliştirme konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Eğitim teknolojisinin bazı faydaları:

 • Çeşitlilik ve Kişiselleştirme: Eğitim teknolojisi, öğrencilere farklı öğrenme stillerine uygun çeşitli içerikler sunma ve öğrenmeyi kişiselleştirme imkanı tanımaktadır. Bu sayede her öğrenci, kendi ihtiyaçlarına ve hızına uygun bir şekilde öğrenebilmektedir.
 • Erişilebilirlik ve Fırsat Eşitliği: Teknolojinin eğitime entegrasyonu, coğrafi sınırları aşarak daha fazla öğrenciye ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Uzaktan eğitim ve dijital içerikler, farklı bölgelerdeki öğrencilere eşit fırsatlar sunmaktadır.
 • Motivasyon ve Katılım: İnteraktif eğitim araçları, oyun tabanlı öğrenme ve diğer teknolojik uygulamalar, öğrencilerin dikkatini çekmekte ve motivasyonlarını artırmaktadır. Ses, görüntü, animasyon ve interaktif materyallerle desteklenen teknolojik araçlar, öğrenme deneyimini daha çeşitli ve etkileyici hale getirmektedir. Bu da öğrencilerin daha aktif bir şekilde katılım göstermelerine yardımcı olmaktadır.
 • Anında Geri Bildirim: Eğitim teknolojisi, öğrencilere anında geri bildirim sağlama imkanı sunmaktadır. Bu da, öğrencilerin hatalarını kolayca anlamalarını ve düzeltmeler yapmalarını sağlamakta, öğrenmeyi hızlandırmaktadır.
 • Veri Analizi ve İyileştirme: Eğitim teknolojisi kullanımı, öğrenci performansıyla ilgili verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sayede eğitimciler, öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için sürekli olarak öğretim yöntemlerini iyileştirebilmektedir.
 • Sosyal İletişim ve İş birliği: Çeşitli eğitim platformları, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle etkileşimde bulunmalarını sağlamaktadır. Bu, sosyal becerilerin gelişmesine ve iş birliği yeteneklerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.
 • Sürdürülebilirlik ve Maliyet Etkinliği: Elektronik kaynaklar, kağıt tüketimini azaltarak çevresel etkiyi azaltmaktadır. Aynı zamanda, uzaktan eğitim gibi dijital yöntemler, fiziksel sınıfların ve malzemelerin maliyetini azaltmaktadır. Eğitim materyalleri ve içerikler, dijital ortamlarda kolayca çoğaltılabilir ve paylaşılabilir, bu da sürdürülebilir eğitim sistemleri oluşturulmasına olanak tanımaktadır.
 • Kitle Eğitimi: Teknoloji, geniş kitlelere aynı anda ulaşma imkanı tanımakta, bu da daha fazla kişinin eğitim almasını sağlamaktadır.
 • Bireysel Eğitim: Eğitim teknolojisi, öğrencilere kendi hızlarında öğrenme ve kişiselleştirilmiş eğitim imkanı sunmaktadır.
 • Yüksek Kalite: Eğitim teknolojisi, kaliteli içerik ve öğretim materyalleri sağlayarak eğitim standartlarını yükseltmektedir.
 • Ekonomi: Teknoloji, uzaktan eğitim ve çevrimiçi kaynaklar aracılığıyla ekonomik avantajlar sunmaktadır.
 • Zaman ve Mekân Sınırlarını Kaldırma: Çevrimiçi eğitim, öğrencilere istedikleri zaman ve yerde öğrenme fırsatı tanımaktadır.
 • Yaratıcılık: Öğrencilere interaktif ve yaratıcı öğrenme ortamları sunarak yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Birinci Kaynaktan Bilgi Temini: Teknoloji, öğrencilere doğrudan güncel bilgiye erişim sağlamakta, bu da bilgiyi birinci kaynaktan alabilmelerini mümkün kılmaktadır.
 • Öğrenme Hızını Artırma: Bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun tasarlanmış materyaller ve interaktif öğrenme yöntemleri, öğrenme hızını artırmaktadır.

Eğitim Teknolojisinin Yöntemleri Nelerdir?

Eğitim Teknolojisinin Yöntemleri Nelerdir?

Gelişen teknoloji, eğitimdeki geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı bazı sorunlara çözüm arayışını beraberinde getirmiştir. Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini ön plana çıkaramama, gelişen çağa entegre yöntem ve tekniklerin sunulamaması gibi sorunlar, eğitim teknolojilerinin önemini ortaya çıkarmaktadır.

Eğitim teknolojileri, bilgisayar destekli öğretim, internet destekli öğretim, sanal gerçeklik uygulamaları gibi çeşitli yöntemleri içermektedir. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim uygulamaları ön plana çıkmış ve geleneksel eğitim modellerine alternatif olmuştur.

Eğitim teknolojisinin temel yöntemleri:

 • Bilgisayar Destekli Öğretim: Bilgisayar destekli öğretim, bilgisayarlar ve yazılımlar aracılığıyla öğrenmeyi destekleyen bir yöntemdir. Eğitim yazılımları, interaktif ders materyalleri ve öğrenci değerlendirme araçları bu kategoriye dahildir.
 • Uzaktan Eğitim: Özellikle internetin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde uzaktan eğitim, öğrencilerin coğrafi konumlarına bakılmaksızın çevrimiçi platformlar aracılığıyla eğitim almalarını sağlamaktadır. Sanal sınıflar, çevrimiçi ders içerikleri ve diğer uzaktan eğitim araçları bu yöntemi desteklemektedir.
 • Sanal Gerçeklik(VR) ve Artırılmış Gerçeklik(AR): VR ve AR, öğrencilere simülasyonlar ve etkileşimli deneyimler aracılığıyla öğrenme fırsatı sunmaktadır. Özellikle tıp, mühendislik ve diğer uygulama odaklı alanlarda bu teknolojiler kullanılarak öğrencilere pratik beceriler kazandırılmaktadır.
 • Mobil Öğrenme: Mobil cihazlar, öğrencilere her yerden erişim imkanı sağlayarak öğrenmeyi desteklemektedir. Eğitim uygulamaları, öğrenme yönetim sistemleri ve diğer mobil araçlar bu yöntemin bir parçasıdır.
 • Adaptif Öğrenme: Adaptif öğrenme, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yöntemde, öğrencilerin performansına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş içerikler sunulmaktadır.
 • Oyun Tabanlı Öğrenme: Oyun tabanlı öğrenme, eğitimi oyunlar ve simülasyonlar aracılığıyla eğlenceli ve etkileşimli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yöntem, öğrencilere problem çözme, iş birliği ve kritik düşünme becerileri kazandırmak için kullanılmaktadır.
 • Sosyal Medya ve İş birliği Araçları: Sosyal medya platformları ve iş birliği araçları, öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını ve bilgi paylaşmalarını sağlamaktadır. Forumlar, bloglar, wiki sayfaları gibi araçlar bu yöntemi desteklemektedir.
 • Büyük Veri ve Analitikler: Eğitimde büyük veri ve analitikler, öğrenci performansı, katılım düzeyi ve öğretim etkinlikleri hakkında veri toplama ve analiz etme sürecini içermektedir. Bu veriler, öğrencilere daha iyi rehberlik sağlamak ve öğretim süreçlerini iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Bu makale Zafer Kuş tarafından 18 Ocak 2024 tarihinde güncellenmiştir.
Diğer Veliler ile Paylaş!

Bu makaleye henüz bir yorum yapılmamış ilk yorumu yapan sen ol! Yorum Yap
Yorum Yap
Ad Soyad *
E-Posta Adresiniz *
Yorumunuz *
PAYLAŞ
Sonraki Makaleye Göz Atın
Dijital Kimlik Nedir? Dijital kimlik, bireylerin çevrimiçi platformlarda oluşturdukları ve paylaştıkları bilgilerin bütününü ifade eder, internet üzerindeki aktiviteleri, sosyal medya hesaplarını ve çevrimiçi izleri içerir.
İstanbul Bölgesinde Yorumlanan Bazı Okullar
Özel Göztepe Çilek Ağacı Anaokulu Özel Okul
Özel Göztepe Çilek Ağacı Anaokulu

Çok ilgililer kendi çocukları gibi sahiplenip benimsiyorlar Hale öğretmenimiz çok sevecen ve kendini sevdiriyor çocuklar...

Özel Beyoğlu Minik Kardelenler Anaokulu Özel Okul
Özel Beyoğlu Minik Kardelenler Anaokulu

Yıllardır bizim tek adresimiz. Benim çocuklarım minik kardelenler de büyüdü şimdide yiğenimi yazdırdık. Oldukça sistemat...

Özel Sancaktepe Tercih Yazılım Anaokulu Özel Okul
Özel Sancaktepe Tercih Yazılım Anaokulu

Kıymetli öğretmenlerimiz kızlarımızla duygusal bağ sağladığı için canı gönülden teşekkür ederim

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum