fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

İlk Yıllar Programı - PYP Nedir?

Görüntülenme Sayısı: 239

İlk Yıllar Programı (PYP), Uluslararası Bakalorya'nın 3-12 yaş aralığındaki öğrenciler için tasarlanmış, merakı, keşfi ve oyunu kullanarak öğrenmeyi teşvik eden, küresel vatandaşlar olarak bireysel ve toplumsal gelişimi destekleyen bir eğitim programıdır.

İlk Yıllar Programı - PYP Nedir?

İlk Yıllar Programı - PYP Nedir?

Uluslararası Bakalorya(IB), dünya genelinde eğitimde mükemmellik ve uluslararası anlayışı teşvik eden bir öğrenme topluluğudur. Programlarının merkezinde, öğrencilerin bireysel gelişimleri ve küresel vatandaşlar olarak yetişmeleri yer almaktadır. Bu amaçla, IB'nin bir parçası olan İlk Yıllar Programı(Primary Years Programme/PYP), 3-12 yaş aralığındaki öğrenciler için tasarlanmış bir eğitim programıdır.

PYP, öğrencilerin meraklarını, keşiflerini ve oyunlarını kullanarak öğrenmelerini teşvik etmek için özel olarak oluşturulmuştur. Program, öğrencilerin bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmelerine olanak tanırken kritik düşünme, problem çözme ve yaratıcılığı da desteklemektedir. Altı temaya dayalı olarak yapılandırılan program, öğrencilerin sorgulama becerilerini geliştirmeye ve kültürel çeşitliliği anlamalarına yardımcı olmaktadır.

PYP'nin amacı, öğrencileri bireysel olarak ve toplumsal olarak geliştirmektir. Program, öğrencilerin düşünme becerilerini, araştırma yeteneklerini ve iletişim becerilerini güçlendirirken aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemektedir. Öğrenciler, çevrelerini anlamak, kültürel farklılıkları değerlendirmek ve dünya ile etkileşimde bulunmak için gereken becerileri kazanmaktadır.

PYP'nin öğretim yaklaşımları, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönlendirmelerine odaklanmaktadır. Araştırma ve sorgulama, kavramları anlama, yerel ve küresel bağlamlarda geliştirme, verimli ekip çalışması ve iş birliğine odaklanma, kapsayıcılık ve farklılığa değer verme, değerlendirmeyi yol gösterici olarak kullanma gibi prensipler, PYP'nin temelini oluşturmaktadır.

PYP'nin en büyük hedeflerinden biri, öğrencilerin yaşamları boyunca öğrenmeye devam etme yeteneklerini geliştirmektir. Bu program, öğrencilerin küresel vatandaşlar olarak düşünmelerini, hareket etmelerini ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

PYP, öğrencilerin meraklarını ve keşiflerini teşvik eden, kendi öğrenme yolculuklarını şekillendiren ve küresel vatandaşlar olarak yetişmelerine yardımcı olan bir eğitim programıdır. IB'nin öğrenme yaklaşımlarıyla desteklenen PYP, öğrencilerin derin bir anlayış geliştirmelerini ve yaşamları boyunca öğrenmeye devam etmelerini sağlamaktadır.

PYP, dünya çapında 143 ülkede 1.800'den fazla okulda uygulanmaktadır. Türkiye'de de PYP'yi uygulayan birçok okul bulunmaktadır.

İlk Yıllar Programı - PYP’nin Kazandırdığı Beceriler

PYP, çocukların 21. yüzyılın becerilerini kazanmalarına ve sorumlu, duyarlı ve aktif dünya vatandaşları olmalarına yardımcı olan bir programdır. Program, öğrencilerin aşağıdaki becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır:

Sorgulama ve problem çözme becerileri: PYP, öğrencileri sorular sormaya, araştırma yapmaya ve problemleri çözmeye teşvik etmektedir. Bu beceriler, öğrencilerin bilgiyi daha derinlemesine anlamalarına ve yeni bilgiler üretmelerine yardımcı olmaktadır.

Eleştirel düşünme becerileri: PYP, öğrencileri bilgileri analiz etmeye, sentezlemeye ve değerlendirmeye teşvik etmektedir. Bu beceriler, öğrencilerin farklı bakış açılarını dikkate almalarına ve kendi fikirlerini oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

Yaratıcılık ve inovasyon: PYP, öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini ve yeni fikirler üretmelerini teşvik etmektedir. Bu beceriler, öğrencilerin problemlere yenilikçi çözümler yardımcı olmaktadır.

İletişim ve iş birliği becerileri: PYP, öğrencilerin etkili bir şekilde iletişim kurmalarını ve başkalarıyla iş birliği yapmalarını teşvik etmektedir. Bu beceriler, öğrencilerin diğer insanlarla ilişkilerini geliştirmelerine ve ortak hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Kendi kendine öğrenme becerileri: PYP, öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarını ve kendi öğrenme hedeflerini belirlemelerini teşvik etmektedir. Bu beceriler, öğrencilerin yaşam boyu öğrenenler olmalarına yardımcı olmaktadır.

Uluslararası bilinç ve saygı: PYP, öğrencilere farklı kültürleri ve bakış açılarını tanıma ve saygı duyma fırsatı sunmaktadır. Bu beceriler, öğrencilerin küresel bir toplumda yaşamaya hazır olmalarını sağlamaktadır.

İlk Yıllar Programı - PYP Öğrenme Yaklaşımları

PYP'nin öğrenme yaklaşımları, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin kontrolünü ele almalarını ve aktif katılımcılar olmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu, beş temel beceri kategorisine odaklanarak sağlanmaktadır:

Düşünme Becerileri: Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve etik düşünme gibi alanları kapsamaktadır. Öğrencilerin bilgiyi sorgulamalarına, farklı bakış açılarına açık olmalarına ve etik kararlar vermelerine yardımcı olmaktadır.

Araştırma Becerileri: Kıyaslama, karşılaştırma, onaylama ve önceliklendirme gibi alanları kapsamaktadır. Öğrencilerin bilgiyi araştırma, doğrulama ve analiz etme yeteneklerini geliştirmektedir.

İletişim Becerileri: Yazılı ve sözlü iletişim, etkili dinleme ve savları biçimlendirme gibi alanları kapsamaktadır. Öğrencilerin düşüncelerini açık ve etkili bir şekilde ifade etmelerine ve başkalarının düşüncelerini anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Sosyal Beceriler: Olumlu ilişkiler kurma ve sürdürme, dinleme becerileri ve ihtilaf çözümleme becerileri gibi alanları kapsamaktadır. Öğrencilerin iş birliği yapma, empati kurma ve etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektedir.

Öz Yönetim Becerileri: Zaman ve görev yönetimi gibi örgütleme becerilerinin yanı sıra duygusal beceriler, ruhsal durum ve motivasyon yönetimi gibi alanları kapsamaktadır. Öğrencilerin kendilerini motive etme, hedeflerine odaklanma ve stresle başa çıkma yeteneklerini geliştirmektedir.

Bu becerilerin geliştirilmesi, IB'nin öğrencileri aktif, sorumlu ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetiştirme hedefine katkıda bulunmaktadır. PYP'nin öğrenme yaklaşımları, öğrencilerin bütünsel bir şekilde gelişmesini teşvik etmektedir. Becerilerin birbiriyle etkileşimi, öğrencilerin aktif, sorumlu ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktadır.

İlk Yıllar Programı

İlk Yıllar Programı - PYP Öğretim Yaklaşımları

Araştırma-Sorgulama: Öğrencilerin pasif bilgi alıcıları yerine aktif bilgi arayıcıları olmalarını teşvik etmektedir. Kendi sorularını sorma, araştırma yapma ve bulgularını analiz etme becerilerini geliştirmektedir. Bilginin kaynağını ve güvenilirliğini değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır.

Kavramları Anlama: Tek tek bilgiden öte, disiplinler arası bağlantılar kurarak derinlemesine kavramsal anlayışı teşvik etmektedir. Bilginin farklı bağlamlarda nasıl uygulanabileceğini görmelerine yardımcı olmaktadır. Soyut kavramları somut örneklerle ilişkilendirmektedir.

Yerel ve Küresel Bağlamlarda Geliştirime Odaklanma: Gerçek hayattan örnekler ve deneyimler aracılığıyla öğrenmeyi anlamlı hale getirmektedir. Yerel ve küresel sorunlara karşı farkındalık ve duyarlılık geliştirmektedir. Kültürel çeşitliliği ve farklı bakış açılarını anlamaya teşvik etmektedir.

Verimli Ekip Çalışması ve İş Birliğine Odaklanma: Ekip çalışması ve iş birliği becerilerini geliştirerek öğrencilerin birlikte çalışma ve ortak hedeflere ulaşma yeteneğini artırmaktadır. Farklı fikirleri dinleme, saygı duyma ve ortak çözümler üretme becerilerini geliştirmektedir. İletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmektedir.

Kapsayıcılık ve Farklılığa Değer Verme: Her öğrenciye bireysel olarak değer vermektedir ve farklı öğrenme stillerine ve ihtiyaçlarına duyarlıdır. Farklı kültürel geçmişlerden gelen öğrencilerin katılımını teşvik etmektedir. Öğrencilerin kendi kimliklerini ve değerlerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Değerlendirmeyi Yol Gösterici Olarak Kullanma: Öğrenmeyi sadece ölçmek için değil, aynı zamanda geliştirmek için de kullanmaktadır. Öğrencilere öğrenmeleri hakkında kapsamlı ve yapıcı geri bildirim sağlamaktadır. Öğrencilerin kendi öğrenme hedeflerini belirlemelerine ve ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olmaktadır.

PYP'nin bu öğretim yaklaşımları, öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmenin yanı sıra 21. yüzyılın becerilerini de kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu beceriler arasında eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği ve yaratıcılık yer almaktadır. IB programı, öğrencileri global vatandaşlar olarak yetiştirmeyi ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İlk Yıllar Programı - PYP’deki Temalar

PYP programında, öğrencilerin meraklarını ateşleyen ve derinlemesine düşünmelerini sağlayan altı disiplinler üstü tema bulunmaktadır. Bu temalar şunlardır:

Biz Kimiz: Bu tema, öğrencilerin kendilerini, başkalarını ve farklı kültürleri keşfetmelerini sağlamaktadır. Kişisel kimlik, ilişkiler, haklar ve sorumluluklar gibi konuları kapsamaktadır.

Mekân ve Zamanda Neredeyiz: Bu tema, öğrencilerin geçmişi, bugünü ve geleceği anlamalarına yardımcı olmaktadır. Coğrafya, tarih, kültür ve çevre gibi konuları kapsamaktadır.

Kendimizi Nasıl İfade Ederiz: Bu tema, öğrencilerin farklı iletişim yöntemlerini keşfetmelerini ve bunları etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Diller, sanatlar, semboller ve teknoloji gibi konuları kapsamaktadır.

Gezegeni Paylaşma: Bu tema, öğrencilerin yerel ve küresel topluluklardaki rollerini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve küreselleşme gibi konuları kapsamaktadır.

Nasıl Öğreniyoruz: Bu tema, öğrencilerin öğrenme sürecini keşfetmelerini ve kendilerini daha iyi öğrenenler haline getirmelerini sağlamaktadır. Düşünme becerileri, araştırma yöntemleri ve teknoloji kullanımı gibi konuları kapsamaktadır.

Nasıl Yapıyoruz: Bu tema, öğrencilerin problemleri çözmelerini, yaratıcı olmalarını ve yenilikçi düşünmelerini sağlamaktadır. Tasarım, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi konuları kapsamaktadır.

Bu temalar, öğrencilerin meraklarını takip etmeleri, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri ve dünya hakkında derinlemesine anlayışa sahip olmalarına yardımcı olmak için bir çerçeve oluşturmaktadır. Öğretmenler bu temaları kullanarak disiplinler arası birimler tasarlamakta ve öğrencilerin farklı bakış açılarından bilgiyi keşfetmelerini sağlamaktadır.

Bu makale Merve Karamert tarafından 14 Şubat 2024 tarihinde yazılmıştır.
Diğer Veliler ile Paylaş!

Bu makaleye henüz bir yorum yapılmamış ilk yorumu yapan sen ol! Yorum Yap
Yorum Yap
Ad Soyad *
E-Posta Adresiniz *
Yorumunuz *
Sonraki Makaleye Göz Atın
Orta Yıllar Programı - MYP Nedir? Orta Yıllar Programı (MYP), 11-16 yaş arası öğrencileri eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim gibi becerilerle donatarak, sorumlu ve global vatandaşlar olmalarını sağlayan bir eğitim programıdır.
İstanbul Bölgesinde Yorumlanan Bazı Okullar
Özel Bahariye Anaokulu Özel Okul
Özel Bahariye Anaokulu

Çok iyi bir konumda ve iyi eğitim veren bir anaokulu. 2 yıl devam etti çocuğum ve resim yeteneği olduğunu burada fark et...

Özel Dragos Umut Anaokulu Özel Okul
Özel Dragos Umut Anaokulu

En değerli varlıklarımızı teslim ederken kuşkularımız oluyor, ama sonrasında ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı, çocu...

Özel Kurtköy Şeker Ağacı Anaokulu Özel Okul
Özel Kurtköy Şeker Ağacı Anaokulu

Çocuğumu güvenle emanet ettiğim güven ve ahlaki değerlerin ön olanda tutulduğu,çocuğumun gelişimine olumlu etkisi olan a...

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum