fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Lütfen Bekleyin...

Doğrulanmış Profil
Özel Florya CND Okulları İlkokulu

Özel Florya CND Okulları İlkokulu

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 22

Özel Florya CND Okulları İlkokulu Hakkında

Siz ve Dünyanız Öğretmen ve öğrenme faaliyetlerinde entegre bir yaklaşımla hazırlanan You and Your World müfredatı anaokulundan ilkokul 2. Sınıfa kadar olan sürecidesteklemektedir. Sağlık, kişisel gelişim, kariyer planlama, fen ve sosyal bilimleri kapsayan müfredat, disiplinler arası iletişim, sorgulama, yaşam-boyu öğrenme, karar verme, katılım, takım çalışması ve öz yönetim becerilerinin gelişimini yapılandırmakta temel oluşturmaktadır. • Siz ve Dünya Müfredatınız Anasınıfından 2. Sınıfa kadar öğretme ve öğrenmede bütüncül bir yaklaşımı temsil eder ve ilköğretim düzeyinde okuryazarlığa verilen vurguyu destekler. • Sağlık, kişisel gelişim ve kariyer planlama, bilim ve sosyal bilgilerden elde edilen sonuçları bir araya getirir ve bu alanlardaki müfredat kılavuzlarının yerini alır. Dört konu alanından elde edilen sonuçlar dikkatle gözden geçirilmiş ve sonuçlar arasındaki doğal bağlantılar ve ortaklıklar belirlenmiştir. • Her sınıf seviyesindeki birimler, öğrenmeye aktif, öğrenci merkezli bir yaklaşımı teşvik eder ve öğrencilerin dört disiplinden kaynaklanan temel beceri ve kavramlar arasındaki bağlantıyı anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. • Müfredat sonuçlarına ulaşılmasını desteklemek için öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri önerilmektedir. Stratejiler içinde, okuryazarlık ve aritmetik becerilerinin ve beden eğitimi ve sanata özgün bağlantıların geliştirilmesini destekleyen öneriler yer almaktadır. • Siz ve Dünyanız Müfredatımız disiplinler arası iletişim, sorgulama, yaşam boyu öğrenme, karar verme, katılım, ekip çalışması ve kişisel yönetim becerilerini geliştirir. Matematik Program ile her öğrencinin kişisel gelişiminin matematiğin mantıksal düşünme, kesin ve öz ifade, problemleri çözmede gayret, hassaslık ve düzenlilik konularına sağladığı özel güvenirlilik vasıtasıyla arttırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle her öğrenci matematiği kendi yararı için kavramalı ve sevmeli, matematiğin medeniyetimizdeki teknolojinin ve bilimin gelişmesindeki rolünü idrak etmeli, etkili bir haberleşme aracı olarak değerini anlamlı ve matematiğin amacını, gücünü ve alakasını idrak etmelidir. Programın matematikle ilgili hususları matematiğin muhtelif alanlarda kullanılması için mükemmel fırsatlar temin etmektedir. Matematik dersi programı, öğrencilerin öğrendiklerini sürdürüp uygulayabilen ve toplumun etkili katılımcıları olmaları için matematiksel olarak okur-yazar bireyler yetiştirme vizyonu ile hazırlanmıştır.Matematik dersi programı her sınıfta belli kilit kavramlara vurgu yapmaktadır. Bu da sınıflar düzeyinde daha derin kavrayış ve en nihayetinde de daha güçlü öğrenci başarısını hedeflemektedir. Ayrıca küçük sınıflarda sayı algısı ve işlem kavramları üzerine yapılan vurgu, öğrencilerin matematiksel becerileri için sağlam bir temel oluşturmasını sağlamaktadır. Matematik öğrenimi aktif ve yapısal bir süreçtir. Öğrenciler, önceki bilgilerini ve deneyimlerini beraberinde getiren ve farklı tarzlarda ve oranlarda öğrenen bireylerdir. Öğrenimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için, anlamlı bağlamlar içine oturtulmuş ve araştırmayı destekleyen, risk alabilen ve eleştirel düşüncenin olduğu, olumlu tavırları ve sürekli gayreti destekleyen bir ortam sağlanmalıdır. Öğrenmenin en etkili olması için, düzenli değerlendirme ve geri bildirimlerle beklentilerin/standartlarının net olarak belirginleştirilmesi gerekir. İngiliz Dili Öğrenimi İlkokul Yabancı Dil İngilizce Dersi Öğretim Programı, eğitim dili kısmen İngilizce olan okullarda eğitim gören ve ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin; bireysel ve sosyal gelişimleri sürecinde sözlü iletişim (dinleme ve konuşma), okuma, yazma ve uyum becerilerini kazandırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin kendini ifade eden, iş birliği yapan, bilimsel düşünen, araştıran, sorgulayan, ana dil gelişimine önem veren, kendi kültürünü tanıyan ve tanıtan, uluslararası bilinci yüksek bireyler olarak yetişmeleri, bilgiye ulaşmak için İngilizceyi bir araç olarak görmeleri ve 21. yüzyıl becerilerini edinmeleri hedeflenir. Yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeyi ilke edinen bir süreç olarak planlanmış olan program, öğrencilerin sınıf, yaş ve bilişsel seviyelerine uygun, bireysel ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu, farklılaştırılmış çalışmalarla desteklenecek şekilde düzenlenmiştir. İNGİLİZCE MODELİ ( 1-4. Sınıflar) Öğrencilere, deneyimleyerek öğrenecekleri, kendilerini değerlendirebilecekleri, sorgulama ve araştırma yapabilecekleri, düşünerek eylemde bulunabilecekleri öğrenme ortamları oluşturmayı hedefleyen program; uyum, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere beş becerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu evrelerin kazanımları sınıf(yaş) seviyeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. Evre: Günlük yaşamı sürdürmek amacıyla İngilizcenin kullanımı: I. Evredeki öğrenciler İngilizcenin sesleri, ritimleri ve kalıplarına aşina olmaya başlarlar. Mesajlardan anlamlar çıkartmaya ve dili küçük parçalar halinde anlamaya çalışırlar. Anlayışın çoğunlukla görsel desteğe bağlı olarak ilerlediği bir evredir ve sıklıkla sözel olmayan biçimde veya tek kelimelik kısa cevaplarla karşılık verirler. Evre: İngilizcenin desteklerle ve bilinen aktivite ve bağlamlar içinde kullanımı: II. Evredeki öğrenciler daha iyi anlayarak dinler ve bağımsız olarak günlük deyişleri kullanabilirler. Güvenlerinin arttığını gösterirler ve dili uygun bir şekilde kullanmaya başlarlar. Evre: Birçok bağlamda İngilizcenin bağımsız olarak kullanımı: III. Evredeki öğrenciler daha az tereddüt ederek konuşur ve anlayışlarının artığını gösterirler. Daha uzun kalıplar ve cümleler kurarlar. Akademik içerikle ilgili alanlarda aktivitelere katılmaya başlarlar. Yeni öğrendikleri kelimeleri bir şeyi anlatmak, tanımlamak, açıklamak ve kıyaslamak için kullanırlar. Bağımsız olarak okuma ve çeşitli amaçlar için yazma becerilerini kullanırlar. Evre: İngilizcenin, anadili İngilizce olanlara benzer bir yetkinlikte kullanımı: IV. Evre dil kazanımı sürecindeki en uzun evredir. Bu evrenin başındaki öğrencilerle sonundaki öğrencilerin yetenekleri arasında göze çarpan farklılıklar vardır. Öğrenciler çok daha geniş çaplı bir kelime dağarcığını doğru ve uygun bir şekilde kullanırlar. Daha karmaşık kavramları incelemek için okuma ve yazma becerilerini kullanırlar. Fransızca Fransızca müfredatı, Fransızca'da etkin iletişim kurabilen, Fransızca'yı bir öğrenme aracı olarak kullanabilen ve çeşitli kültürlerin, özellikle de frankofon topluluklarının kültürünün anlaşıldığını gösteren öğrencileri eğitme vizyonuna dayanmaktadır. Fransızca temel eğitim programı hiç Fransızca eğitimi almamış öğrenciler için tasarlanmıştır. Amacı öğrencilerin programa girdikleri andan mezuniyete kadar Fransızca öğretilen konuları inceleyebilecek düzeyde Fransızca öğrenebilmeleridir. Beden Eğitimi • Beden Eğitiminin temel amacı, öğrencilerin birçok farklı fiziksel aktivite biçimine güvenle katılmalarına ve yetişkinliğe doğru giden yolda fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı sürdürebilmeleri için gerekli beceri, bilgi ve tutumları geliştirmelerine yardımcı olmaktır. • Beden Eğitimi, temel hareket becerileri, hareket kavramları ve stratejilerinin yanı sıra kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesine odaklanarak tüm öğrencilerin fiziksel olarak eğitilmeleri ve hareket etmenin tadını çıkarma fırsatlarını sunar • Beden Eğitimi öğrenme için benzersiz ve çeşitli bir ortam sağlar ve her öğrencinin toplam eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. • İlköğretim Beden Eğitimi müfredatının temel odak noktası öğrencilere güvenli, etkili hareket ve yaşam boyu aktiviteye katılım için gerekli olan beceri, bilgi ve tutumları sağlamaktır. • Son olarak, müfredat, başarılı katılım ve fiziksel olarak aktif ortamlardaki akranlarla anlamlı etkileşimler için kritik olan gelişimsel olarak uygun kişisel ve sosyal becerileri ele almaktadır. Görsel Sanatlar • Sanatta eğitim, her bireyin estetik, fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal büyümesi için temeldir. Öğrencilere, küresel topluluğa tanıma, yapma, yaşama ve aidiyet konusunda benzersiz yollar sunar. Ayrıca yaratıcılık, hayal gücü ve yenilikçiliğin geliştirilmesinde de kilit bir rol oynamaktadır. • Sanat eğitimi ile öğrenciler bireylerin ve toplumların sahip olduğu değerleri ve tutumları anlarlar. Sanatta öğrenme empatik bir dünya görüşüne ve halklar ve çevreleri arasındaki ilişkinin takdir edilmesine ve anlaşılmasına katkıda bulunur. • Sanatta eğitim, estetik ifade, vatandaşlık, iletişim, kişisel gelişim, problem çözme ve teknolojik akıcılığı geliştirir ve zenginleştirir. • Öğretim kalitesi, eğitim süresi ve destekleyici okul kültürünün her biri görsel sanatlardaki öğrencilerin başarısını doğrudan etkiler. Güçlü bir görsel sanatlar programı, öğrencilerin sıralı, kapsamlı, planlı, koordine edilmiş ve organizasyon içeriklerii ve sonuçları ile çok kapsamlı bir görsel sanatlar öğrenim program deneyimleri için yeterli zaman sağlanmaktadır . Müzik • Müzik Eğitimi, , birbiriyle ilişkili olan okul müfredatımıza önemli bir disiplin olarak katkıda bulunur. Müzik etkinlikleriyle uğraşırken, öğrenciler müzik içeriği ve becerilerinden daha fazlasını öğrenirler. Tüm yaratıcı çabalarda olduğu gibi, birçok düşünce süreci, öğrenme stratejisi ve kendini ifade etme yolları rafine edilir ve kişinin hayatının diğer yönlerine aktarılır. Diğer sanat formları gibi, müzik de dünyayı ve kendini daha iyi anlamanın ortaya çıkabileceği eşsiz deneyimler sunar. • Genç öğrenciler genellikle doğal olarak aktiftir ve düşüncelerini ve duygularını fiziksel olarak ifade etmekten korkmazlar. Öğrencilerin öğrenme fırsatlarını zenginleştirmek ve kinestetik tercihleri ​​olan öğrencilerle bağlantı kurmak için, öğretmenlerin yaratıcılık temelli etkinlikler ile müzik eğitimi programının zenginleştirip, öğrencileri teşvik ederler.

Özel Florya CND Okulları İlkokulu Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel Florya CND Okulları İlkokulu ortalama sınıf mevcutları kaçtır?
  22
 • Özel Florya CND Okulları İlkokulu hangi yabancı dil imkanlarını sunuyor?
  Kurumda Fransızca, İngilizce dil eğitimi verilmektedir.
 • Özel Florya CND Okulları İlkokulu yaz okulu hizmeti sunuyor mu?
  Kurumda yaz okulu hizmeti bulunmaktadır.

Özel Florya CND Okulları İlkokulu Yorumları (3)

 • ST

  Çocuğum ufacık yaşta anadili gibi ingilizce öğrenci. Hatta neredeyse evde bize bile ingilizce öğretecek. Eğitiminden ve öğretmenlerinden çok memnunum.

 • TT

  Kaliteli bir kurum, öğretmenlerimiz harika çocuklarımız mutlu. Herkese tavsiye ederim.

 • Gi

  Öğretmenleri çok ilgili, Personeli çok nazik temizliği ,yemeği herşeyinle çok memnunum. Eğitimi mükemmel

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Florya CND Okulları İlkokulu İletişim Bilgileri

Şenlikköy Mh, Florya Cd. No:80, 34153 Bakırköy/İstanbul
0 212 963 2074
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Harita
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum